بررسی اثر مقدار آبیاری بر استقرار، زنده‌مانی و رشد بلوط همیشه¬سبز (Quercus ilex L.) (مطالعة موردی: مرزن‌آباد چالوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر آبیاری بر زنده‌مانی و رشد بلوط همیشه‌سبز (Quercus ilex L.) در مرزن‌آباد، با کاشت نهال گلدانی یکساله از بذر پایة مادری با مبدأ فرانسه در چارچوب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار بدون آبیاری، آبیاری 10 روز، 20 روز و 30 روز یک‌بار در‌‌ ماه‌های اردیبهشت تا شهریور به‌مدت پنج سال به اجرا در آمد. آمار زنده‌مانی و رشد نهال‌ها، هر سال جمع‌آوری شد و در پایان سال پنجم مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تحلیل شرایط خاکی و اقلیمی در مدت یادشده (1385 تا 1389) نشان داد که سه تا شش ماه خشک در فصل بهار و تابستان اتفاق افتاد و در بیشتر سال‌ها میانگین بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت بود. سردترین زمستان چند دهۀ اخیر با 19 روز یخبندان در سال 1386 رخ داد. با وجود این شرایط، در پایان سال پنجم، تیمار آبیاری 10روز یک‌بار با 65 درصد زنده‌مانی در مقایسه با 39 و 32 درصد برای دو تیمار دیگر، برتری خود را نشان داد و تفاوت آن با تیمارهای دیگر در سطح یک درصد معنی‌دار بود (1%p<). مرگ‌ومیر نهال‌ها درپی یخبندان سال 1386 نیز محسوس، ولی در حد طبیعی بود. آبیاری بر میانگین بلندی نهال‌ها مؤثر بود، ولی تفاوتی در تیمارهای موفق مشاهده نشد. در مجموع مهم‌ترین عوامل محدود‌کنندۀ استقرار و رشد بلوط همیشه‌سبز در این ناحیه، خشکی محیط و قلیایی بودن خاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of irrigation regime on establishment, survival and growth of holm oak (Quercus ilex L.) (Case study: Marzanabad region in Chalous)

چکیده [English]

The effects of different irrigation regime on survival and growth of holm oak (Quercus ilex L.) plantation was studied in a semi-arid Mediterranean climate condition located in Marzanabad region (Mazindaran province). This study was done as Randomized Complete Block design with three replicates and four treatments, including no-irrigation and irrigation with 10, 20 and 30 day periods during dry months in growing seasons (spring and summer). Climate data analysis showed that a severe frost and three to six dry months annually occurred in growing season during study years (2006-2010). Height growth and survival of saplings were measured every year and at the end of 5th year. Analysis of data showed that irrigation treatment with 10-day intervals with a 65% survival is preferred and differences are significant (p<%1). No difference was seen among treatments from height growth point of view. In general, the most important restricting factor on holm oak establishment and growth in this area are alkaline soil and dry environment conditions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holm oak
  • Plantation
  • Drought
  • survival
  • Irrigation regime
  • Marzanabad