اثر قطع گروهی درختان پهن‌برگ بر عمق، جرم مخصوص و دمای برف (مطالعة موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قطع درختان می‌تواند اثرهای مختلفی در جنگل‌ها داشته باشد. در این تحقیق دو منطقة جنگلی به‌عنوان مناطق قطع و شاهد انتخاب شدند تا تغییراتی که در اثر قطع درختان بر روی عمق، جرم مخصوص و دمای برف در جنگل رخ می دهد، بررسی شود. برای اندازه‌گیری عمق برف متناسب با توپوگرافی، شیب و مساحت منطقه،10 پیکه در قطعة قطع و 10 پیکه در قطعة شاهد نصب شد و هر 5 روز، ارتفاع برف در محل پیکه‌ها اندازه‌گیری شد. به‌منظور تعیین جرم مخصوص،  هر 5 روز یک‌بار چاله‌ای در برف حفر و با وسیلة نمونه‌برداری با حجم 500 سانتی‌متر مکعب در عمق‌های مختلف به فاصلة 10 سانتی‌متر از هم و از سطح برف تا سطح زمین از داخل برف نمونه‌برداری شد. به کمک دماسنج، دمای برف نیز در عمق‌های مختلف اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین جرم مخصوص برف در منطقة قطع 178/0 گرم بر سانتی‌متر مربع و در منطقة شاهد 151/0 گرم برسانتی‌متر مربع می‌باشد که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین آنها مشاهده نمی‌شود. همچنین کاهش تاج‌پوشش ناشی از قطع درختان با عمق برف و افزایش آن ارتباط معنی‌دار دارد و سبب عمق برف بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که میانگین ارتفاع برف در منطقة شاهد  88/13 سانتی‌متر است و با انجام قطع مقدار آن به 15/21 سانتی‌متر افزایش می‌یابد. افزایش دمای برف نیز رابطة معنی‌دار با کاهش تاج‌پوشش دارد. به‌طوری‌که میانگین دمای برف در قطعة شاهد 3/3- درجة سانتی‌گراد است که با قطع درختان به 3/10- درجة سانتی‌گراد می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hardwood group cutting on accumulation, density and temperature of snow (Case study: Kheyrud forest research station)

چکیده [English]

Tree cutting can affect different aspects of forests. To investigate the changes on snow accumulation, density and temperature due to tree cutting in the forest, two forestry regions were selected, one control and the other the cutting region. For measuring snow accumulation, 10 pickets in cut area and 10 pickets in control area were installed and snow height was measured every 5 days. For determining the density, a snow profile was dug and sampling was done with 500 cm3 sampler from different depths every 5 days. Finally snow temperature was measured in different depths with thermometer. The results indicate that the average of snow density in cutting region and control region are 0.178gr/cm3 and 0.151gr/cm3, respectively and there isn't any significant difference between them. Also decreasing in canopy due to tree cutting has a significant relation with snow accumulation and its depth, which increases and they all together result more snow accumulation. So average of snow height in control region was 13.88cm and after cutting increased to 21.15cm. Snow temperature increasing is significantly related to the decreases in canopy. Therefore the average of snow temperature in control region is -3.3°C which decreases to -10.3°C by cutting the trees. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardwood
  • Snow accumulation
  • Group cutting
  • Snow temperate
  • Snow density
  • Kheyrud Forest