ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه‌بری درختان راش با اره موتوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی‏ارشد مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه کرج

4 دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران، تهران

5 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

اره‌ موتوری متداول­ترین ابزار قطع و تبدیل در جنگل­های شمال کشور محسوب می­شود که یکی از مهم‌ترین عیوب آن، ارتعاش دائمی در حین کار است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتعاش دست-بازو در عملیات قطع و بینه­بری درختان راش در جنگل خیرود نوشهر در استان مازندران است. سه درخت و سه بینه از گونۀ راش انتخاب و با استفاده از دستگاه ارتعاش­سنج Bruel & Kjear 2237، همزمان اندازه‌گیری ارتعاش دست- بازو در دستۀ عقب و دستۀ جلوی اره موتوری در­ سه جهت x، y و z انجام گرفت. از شاخص­های شدت ارتعاش معادل اره ‌موتوری (aeq)، مقدار کلی ارتعاش اره‌ موتوری (ahv)، ضریب قابلیت انتقال ارتعاش (Tr) و دورۀ مواجهۀ روزانه ((8)A) برای ارزیابی ارتعاش اره موتوری استفاده شد. در مرحلۀ قطع، مقدار aeq در محور x به‌طور معنی­داری بیشتر از دو محور دیگر در دسته­های جلو و عقب به‌دست آمد (010/0 = P) و در بینه­بری، مقدار aeq در محور x به‌طور معنی­داری بیشتر از محور z به‌دست آمد (008/0 = P). مقدار ahv هنگام قطع درختان (017/0 = P) و بینه‌بری (013/0 = P) در دستۀ عقب به‌طور معنی­داری بیشتر از دستۀ جلو به‌دست آمد. ضریب Tr در دستۀ عقب اره موتوری در هنگام قطع (78/2) به‌طور معنی­داری بیشتر از همین دسته در حالت بینه‌بری (57/2) است (011/0 = P). نتایج نشان داد که شدت ارتعاش در دستۀ عقب بیشتر از دستۀ جلو است که بیانگر لزوم اقدامات سریع از نظر بهبود ارگونومیک دستۀ عقب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of hand-arm vibration caused by chainsaw in beech tree felling and bucking operations

نویسندگان [English]

  • Baris Majnounian 1
  • M jabari 2
  • M Gholami 3
  • R YarAhmadi 4
  • A Deljouei 5
1 Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
2 M.Sc. of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
4 Associate Prof., Department of Occupational Health, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, I. R. Iran
5 Ph.D. student of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Nowadays, one of the most popular tools to cut and process the trees in northern forests of Iran is chainsaw. One of its most important defects is constant vibration during operation. The aim of this study was to investigate the hand-arm vibration in beech tree cutting and bucking in Kheyrud forest, Nowshahr, Mazandaran Province. Three beech trees and bucks were selected and hand-arm vibration was measured by using vibrometer Bruel & Kjear 2237 in the back and front handles of chainsaw in three directions x, y, and z. The index of vibration equal value (aeq), vibration total value (ahv), transmitted vibration coefficient (Tr) and daily exposure duration (A(8)) were used to explain the chainsaw vibration. In cutting stage, the value of aeq on the x-axis was significantly higher than the two others in front and back handles (P= 0.010) and in bucking stage, the value of aeq on x-axis is significantly more than z-axis, (P= 0.008). The value of ahv during logging (P= 0.017) and bucking (P=0.013) in the back handle is significantly higher than front handle. Tr coefficient in the back handle of chainsaw while cutting (2.78) was significantly higher than the same handle in bucking (2.75) mode (P= 0.011). The results showed that the values of Tr, aeq and ahv in the back handle is more than front one, hence it needs immediate operation to improve it ergonomically.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tree felling
  • Ergonomics
  • Logging
  • Occupational injuries
  • Hand-arm vibration