مدل‌سازی حجم تک‌درخت برودار (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های جست‌زاد همسال زاگرس مرکزی (مطالعۀ موردی استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل و کیار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش، انتخاب مدل مناسب برای برآورد سریع حجم در توده‌های همسال جست‌زاد برودار بود. برای این منظور 19 مدل یک و دومتغیرۀ پرکاربرد در برآورد حجم به‌کار گرفته شدند. در ابتدا داده‌های حجم واقعی به‌دست‌آمده از 73 درخت قطع‌شده در طبقات قطری مختلف در 12 توده از جنگل‌های جست‌زاد شهرستان اردل و کیار به دو مجموعۀ 70 درصدی برای مدلسازی و 30 درصدی برای اعتبارسنجی تقسیم شدند. سپس ضرایب مدل‌های انتخاب‌شده با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی محاسبه شد. مدل‌های معنی‌دار با معیارهای مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین رتبه‌بندی شدند. از بین مدل‌های بررسی‌شده 9 مدل انتخاب شد. نتایج برازش مدل‌های انتخاب‌شده نشان داد که کمترین مقدار جذر میانگین مربعات خطا (035/0) مربوط به مدل پنج‌پارامتری و بیشترین مقدار ضریب تبیین (979/0) مربوط به مدل‌های چهار و پنج‌پارامتری بود. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که مدل‌های چهار و پنج‌پارامتری در بین مدل‌های دومتغیری، و مدل توانی در بین مدل‌های تک‌متغیری بیشترین کارایی (برترین رتبه) را به خود اختصاص دادند. از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان در مدل‌های رشد و محصول‌دهی، تهیۀ جدول حجم یک یا استاندارد دوعامله بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Single tree volume modeling for even age Persian oak (Quercus brantii) coppice in Central Zagros (Case study: Chaharmahal VA Bakhtiari province, Ardal and Kiar district)

نویسندگان [English]

  • H. Sadeghi Kaji 1
  • A. Soltani 2
1 Ph.D. student, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord ,I. R. Iran
2 Associate Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord ,I. R. Iran
چکیده [English]

The idea of this research is to select the appropriate model for the rapid estimation of volume in even-aged Persian oak coppice stands. For this purpose, 19 widely used univariate and bivariate models were used in volume estimation. Initially, actual volume data from 73 cut trees in different diameter classes in 12 forests of Ardal and Kiar cities were divided into two sets of 70% for modeling and 30% for validation. Then, the coefficients of the selected models were calculated using the weighted least squares method. Models with significant coefficients were ranked by the root mean square error and R-squared. Of the 19 models, nine models were selected. The fitting results of the selected models showed that the least amount of root mean square error (0.035) was related to the five-parameter model and the highest amount of R2 (0.979) was related to the four and five-parameter models. The results of validation showed that among the bivariate models, the four and five parameter models and among the univariate models, the power model were the most efficient. The obtained results can be used in growth and yield models, preparation of Tarif and standard volume tables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bias
  • Persian oak
  • Yield table
  • Weighted linear regressions
  • Volume modeling
  • Coppice forest