بهبود صفات جوانه‌زنی در بذور کاج جنگلی (Pinus sylvestris)، کاج سیاه (P. nigra) و کاج بروسیا (P. brutia) با استفاده از پیش‌تیمار پلی‌اتیلن گلیکول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

جوانه‌زنی و استقرار مطلوب بذر از مهم‌ترین مسائل در تیمارهای پیش از کاشت است. اسموپرایمینگ بذر به‌عنوان یک تیمار پیش‌رویشی برای افزایش صفات جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه به‌ویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. در این تحقیق، اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی (درصد جوانه‌زنی، میانگین حداکثر جوانه‌زنی روزانه، سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، ارزش جوانه‌زنی) بذور کاج جنگلی، کاج سیاه و کاج بروسیا در شرایط کنترل به‌منظور تعیین بهترین تیمار بررسی شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت که فاکتورهای اصلی شامل زمان (صفر، 1، 2 و 3 روز) و پتانسیل اسمزی (8/0، 2/1 و 5/1 مگاپاسکال) با استفاده از پلی‌اتیلن گلیکول 6000 بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین تیمارهای اعمال‌شده و صفات جوانه‌زنی در هر سه گونه تفاوت معناداری وجود دارد و کلیه صفات بررسی‌شده تحت تأثیر اسموپرایمینگ بهبود می‌یابند. بیشترین فاکتورهای جوانه‌زنی به‌ترتیب برای کاج جنگلی و کاج سیاه با تیمار یک روز نگهداری و غلظت 8/0، مگاپاسکال (پلی‌اتیلن گلیکول 6000) و برای کاج بروسیا با محلول 2/1 مگاپاسکال و دو روز نگهداری در مقایسه با شاهد ثبت ‌شد؛ بنابراین می‌توان گفت که برای افزایش تولید کمی و کیفی نهال این گونه‌ها در نهالستان باید تیمارهای قبل از کاشت بیشتر لحاظ شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of seed germination traits in in Scots pine (Pinus sylvestris), Black pine (Pinus nigra) and Turkish pine (Pinus brutia) by using the polyethylene glycol pre-treatment

نویسندگان [English]

  • V. Payamnoor 1
  • V. Ghandehari 2
  • H. Amirian 2
1 Associate prof., faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan. I. R. Iran
2 M.Sc., faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran
چکیده [English]

Proper Seed germination and establishment is one of the most important issues in pre-planting treatments. Seed osmopriming is proposed as a pre-emergence treatment to increase the characteristics germination and seedling establishment, especially in unfavorable conditions. The effects of osmopriming on germination (germination percentage, maximum daily average germination, germination rate, mean germination time, germination value) of Scots pine, black pine and Turkish pine under controlled conditions in order to determine the best treatment were investigated in this research. A factorial experiment was conducted as a completely randomized design with three replicates. Main factors included the time (0, 1, 2 and 3 days) and osmotic potential (0.8, 1.2 and 1.5 MPa) using polyethylene glycol 6000. The results indicated that there were significant differences between treatments on germination characteristics in all three species, and all studied traits were improved by osmopriming. The highest germination factors were recorded for Scots pine and black pine treated with 1day in concentrations of 0.8 MPa (polyethylene glycol 6000) and for Turkish pine were obtained with 2 days in the concentration of 1.2 MPa in compared with control treatment. So it can be suggested that in order to increase the quantity and quality of production in seedlings nursery of these species, the pre-planting treatments should be considered further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osmopriming
  • Polyethylene glycol 6000
  • Germination rate
  • Germination speed