جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر باکتری‌های بومی بر رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

2 دانشیار جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

3 استادیار علوم دام، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

باکتری‌هایی که بر رشد و عملکرد گیاه اثرات مثبت دارند و به آنها ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) می‌گویند، می‌توانند در احیای نهال‌های جنگلی کمک شایانی کنند. در این تحقیق ابتدا باکتری‌های محلول‌کنندة فسفات از خاک جنگلی یاسوج استخراج شد. از 5 نمونه خاک، 10 جدایۀ حل‌کنندة فسفات جداسازی شد؛ از این میان 2 جدایه که بیشترین توانایی را در انحلال فسفات داشتند، انتخاب و پس از خالص‌سازی با استفاده از روش‌های رنگ‌آمیزی و آزمایش‌های بیوشیمیایی شناسایی شدند که شامل باکتری‌های Microbacteriumaurantiacum وStreptomyces cinereorectus بودند. سپس به‌منظور بررسی اثر باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد نهال‌های بلوط ایرانی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانة دانشگاه یاسوج انجام گرفت. تیمار آزمایش شامل باکتری‌های محرک رشد در چهار سطح (عدم تلقیح (کنترل)، باکتری M. aurantiacum، باکتری S. cinereorectus و ترکیب این دو باکتری) بود. نتایج تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر نهال‌ها نشان داد که کلیة صفات رویشی به‌جز ارتفاع نهال و نسبت وزن اندام هوایی به زمینی تحت اثر سادة فاکتور باکتری معنی‌دار بودند. رویش و عملکرد نهال‌های بلوط ایرانی تلقیح‌شده با کلیة تیمارهای باکتری (M. aurantiacum، S. cinereorectus و ترکیب دو باکتری M. aurantiacum × S. cinereorectus) از نهال‌های شاهد بیشتر بود؛ اما تأثیر ترکیب دو باکتری بر وزنِ تر ساقه و برگ به‌طور معنی‌داری کمتر از تیمار با هر یک از باکتری‌ها بود. به‌طور کلی می‌توان گفت استفاده از کودهای بیولوژیک به‌خصوص باکتری M.aurantiacumبه رشد بیشتر نهال‌ها در سال‌های اول استقرار و در نتیجه موفقیت بیشتر جنگلکاری‌ها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation, characterization, and influence of native rhizobacteria on growth of Brant’s Oak (Quercus brantii Lindl.) seedlings

نویسندگان [English]

  • K. Rezaee 1
  • R. Zolfaghari 2
  • R. Naghiha 3
1 M.Sc., Department of forestry, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Yasouj University, Yasuj, I. R. Iran
2 Associate Prof., Department of forestry, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Yasouj University, Yasuj, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Department of forestry, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Yasouj University, Yasuj, I. R. Iran
چکیده [English]

The bacteria species that have positive effects on plant growth and performance, which is called plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs), can help or play a crucial role in reforestation programs. For this purpose, phosphate solubilizing bacteria were isolated from soil of Yasuj forests, Iran in this study. Ten isolates of phosphate solubilizing were extracted from five soil samples. Two out of ten bacteria strains with highest phosphate solubilizing activity were selected. The results of gram staining and other biochemical tests illustrated that those bacteria were identified as Microbacterium aurantiacum and Streptomyces cinereorectus. In order to study the effect of PGPR bacteria on growth performance of Brant’s oak seedlings, an experiment as completely randomized block design was done in greenhouse conditions. Treatments consist of four seedlings groups of non-inoculated (control), inoculated by M. aurantiacum, inoculated by S. cinereorectus and inoculated by a mixture of both strains. The results of analysis of variance of the effect of PGPR bacteria strains on growth performance of oak seedlings revealed that all studied traits with exception of stem length and shoot to root ratio were significantly affected by bacterial treatment. So that, inoculated plants showed better growth performance compared to the control treatment, but plants treated with both strains had lower stem and leaf fresh weights in comparison with pure inoculated plants. It can be concluded that the application of biofertilizers especially M.  aurantiacum might be conducted to increase the growth and subsequent establishment of seedlings in the first year resulted in successful reforestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biofertilizer
  • Inoculation
  • Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
  • Seedling
  • Zagros