برآورد رویش سالانة شعاعی، زی‌توده و رویش کربن در فرم‌های مختلف درختی گونة برودار (Quercus brantii Lindl.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دانشیار علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

3 دانشیار بخش تحقیقات علوم جنگل، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران

چکیده

با مقایسة الگوی رشد حلقه‌های رویشی در درختان هر منطقه، می‌توان زمان دقیق تشکیل حلقه‌ها را مشخص کرد. در این پژوهش از دو منطقة دهدز و باشت به‌ترتیب واقع در زاگرس مرکزی و جنوبی، 18 پایه در هر منطقه (به‌نسبت مساوی تک‌پایه و جست‌گروه) انتخاب شد و پس از ثبت پارامترهای کمّی آنها، عملیات قطع و جداسازی انجام گرفت. برای برآورد رویش سالانة شعاعی و زی‌توده، نمونه‌ها به‌صورت دیسک در ارتفاع 3/0 متر درخت تهیه و در آزمایشگاه پس از آماده‌سازی سطح آنها، عرض حلقه‌ها با استفاده از میز اندازه‌گیری (LINTAB 6) همراه با برنامة TSAPWIN، با دقت 01/0 اندازه‌گیری شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، متوسط مقدار رویش سالانة شعاعی برودار برای فرم‌های رویشی تک‌پایه و جست‌گروه در رویشگاه خالص به‌ترتیب 73/1 و 95/1 میلی‌متر و در رویشگاه آمیخته به‌ترتیب 04/2 و 98/1 میلی‌متر محاسبه شد. مقدار رویش سالانة زی‌توده برای فرم‌های رویشی تک‌پایه و جست‌گروه در رویشگاه‌های خالص به‌ترتیب 34/6 و 52/6 کیلوگرم و در رویشگاه آمیخته به‌ترتیب 20/7 و 84/6 کیلوگرم در سطح درخت استو رویش کربن در حدود 48 درصد مقدار زی‌توده بوده است. نتایج تجزیة واریانس رویش سالانة شعاعی و زی‌توده برای فرم‌های مختلف رویشی در رویشگاه‌های متفاوت حاکی از نبود اختلاف آماری معنی‌دار بین فرم‌های رویشی مورد بررسی است. ارزیابی نرخ رویش سالانه در فرم‌های مختلف رویشی و افزایش یا کاهش رشد در سنین مختلف از دیگر موضوعات مهم و کاربردی در برآورد رویش است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of annual radial growth, biomass and carbon allocation in different forms of Quercus brantii Lindl. tree species

نویسندگان [English]

  • Yousef Askari 1
  • Ali Soltani 2
  • Reza Akhavan 3
1 Ph.D of Forestry, Department of Forest Science, Faculty of Natural Resources and Earth Science, University of Shahrekord, Shahrekord
2 Associate Prof., Deptment of Forestry, Faculty of Natural Resources and Earth Science, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran
3 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

By comparing the pattern of rings among the trees in each region, it is possible to determine the exact year of ring formation. In this study, the data were collected from two different sites, Basht and Dehdez. In each site, 18 Quercus brantii individuals from two growth forms were selected and cut within each plot and the felled trees were then partitioned and the fresh weight was measured in the field. Also, a complete cross-sectional disk was sampled from each sampled tree at stump height (0.3 m aboveground). Moisture and carbon content of samples were measured in the laboratory and dry weights and carbon stock were also calculated. The proportion of annual diameter and average annual biomass quantity in the scale of individual tree and the growing forms including coppice and high-forest were studied in the current research. Average annual radial increment for Quercus brantii from two plantations, high forest, and coppice, were 1.73 and 1.95 in central Zagros forest and 2.04 and 1.98 (mm/year-1) in south Zagros forest, respectively. Also, average annual biomass increment for high forest and coppice were 6.34 and 6.52 in central Zagros forest and 7.20 and 6.84 (kg/year-1) in south Zagros forest, respectively. The carbon allocation was 48% of the biomass production. The results showed that there are no statistically significant differences between annual diameter increment and average annual biomass amounts in two different sites (p<0.05). Evaluating the annual growth rate in different forest forms and increasing or decreasing growth in different ages is another important and practical issue in estimating the growth, which was discussed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Carbon growth
  • Mixed stand
  • Tree ring