تأثیر خاک‌های آلوده به لجن نفتی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ دانهال‌های چند گونۀ پهن‌برگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 استادیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

3 استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز

چکیده

امروزه مصرف روزافزون منابع نفتی و سوخت‌های فسیلی در ایران و همچنین توسعة استخراج، بهره‌برداری و پالایش این منابع سبب افزایش حساسیت به محیط زیست و جوامع انسانی شده است. در این تحقیق عملکرد جوانه‌زنی بذرهای اقاقیا، ارغوان، زبان‌گنجشک، زیتون تلخ و آیلان‌توس در قالب یک طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار (هر تکرار سه گلدان) بررسی شد. شمارش جوانه‌زنی بذرها با توجه به میانگین زمان ظهور اندام هوایی روی خاک در گلدان‌ها شروع شد و این شمارش تا انتهای جوانه‌زنی انجام گرفت و خصوصیات رویشی اولیه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش آلودگی، بیشتر شاخص‌های اندازه‌گیری‌شدة جوانه‌زنی بذر و دانهال گونه‌های بررسی‌شده کاهش یافت. تیمار خاک آلوده به 400 گرم در کیلوگرم لجن نفتی به‌عنوان بالاترین سطح آلودگی نه‌تنها سبب کاهش سرعت و میانگین مدت زمان جوانه‌زنی در بذور زبان‌گنجشک نشد، بلکه میانگین درصد جوانه‌زنی (21 درصد) و شاخص بنیۀ بذر (91/33 درصد) نسبت به دیگر گونه‌ها کمتر کاهش یافت. نتایج بررسی پاسخ رشد گونه‌های بررسی‌شده نیز نشان داد که عملکرد رشد در گونۀ زبان‌گنجشک به اندازۀ گونه‌های دیگر در شرایط آلودگی لجن نفتی کاهش نیافت، درحالی که در برخی از گونه‌های یررسی‌شده تا 76 درصد در صفات رشد آنها تحت آلودگی شدید کاهش مشاهده و ثبت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Oil Sludge Contamination on Seed Germination Response and Initial Growth of Several Broadleaf Saplings

نویسندگان [English]

  • Naser Norouzi haroni 1
  • Ziaedin Badehian 2
  • mehrdad zrafshar 3
1 Ph.D. Student of Forest Science and Ecology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, I. R. Iran
3 Natural Resources Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, I.R. Iran.
چکیده [English]

Nowadays, increasing consumption of oil and other fossil fuels in Iran, as well as growing development in the extraction, exploitation, and refining of these fossil resources, has increased the sensitivity of the environment and human societies. In this research, the germination performance of black locust, Judas tree, ash, Chinaberry and tree of heaven seeds was studied in a completely randomized block design with three replicates (each replicate with three pots). Seed germination counting began with the average time of elevated emergence on the soil in the pots. This counting was continued until the end of germination and the initial growing characteristics were measured. The result indicated that most of the measured germination indicators of studied saplings were decreased with increasing contamination levels. Soil treatment with 400 g/kg of oil sludge as the highest contamination level not only did not decrease the speed and average germination time in asparagus seed, but also the average percentage of germination (21%) and seed vigor index (33.91% percent) were decreased less than other species. Growth response results of the studied species showed that the growth performance of ash species was not decreased compared to other species in the conditions of oil sludge contamination, while in some of the studied species, decreased growth up to 76% was observed and recorded under the intense contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Khorramabad
  • Sapling
  • Chinaberry
  • Oil Sludge