بررسی قابلیت تثبیت جاده‌های جنگلی با استفاده از مواد پلیمری (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بسیاری از زیان‌های عمدة ساخت جاده در جنگل با خصوصیات خاک تشکیل ‌دهندة بستر جاده ارتباط مستقیم دارد. برخی خاک‌ها به‌دلیل مشخصات فنی نامطلوب، مشکلاتی را در جاده‌سازی ایجاد می‌کنند. روش‌های مختلفی برای بهبود و اصلاح خاک‌های مشکل‌دار پیشنهاد شده است. در این پژوهش قابلیت یک نوع مادة پلیمری در این زمینه آزمون شد. از آنجا که بافت خاک مسیر جاده در سری نم‌خانة جنگل آموزشی‌‌‌- پژوهشی خیرود، ریزدانه با درصد رس و خمیرایی بالاست، برای ساخت جاده بر روی آن باید خواص مکانیکی را تغییر داد و خاک را تثبیت کرد. به‌همین منظور آزمایش‌های متنوع شامل شناسایی، حدود آتربرگ، تراکم وCBR  بر روی نمونه‌های خاک تیمار‌شده با درصد پیشنهادی از طرف سازندگان این ماده و نمونه‌‌های خاک شاهد انجام گرفت. نتایج نشان داد مادة پلیمری سبب کاهش حدود روانی و خمیری و شاخص خمیری شده ‌است. همچنین تیمار مورد نظر موجب کاهش رطوبت بهینه و افزایش حداکثر دانسیتة خشک و ظرفیت باربری می‌شود. البته میزان بهبود خصوصیات خاک و به‌ویژه ظرفیت باربری در حد ادعاشده توسط شرکت تولیدکننده نیست و سبب بهبود کلاسة خاک از نظر ظرفیت باربری نمی‌شود. بنابراین این ماده هنوز نمی‌تواند جایگزینی مناسب برای کاهش ضخامت شن‌ریزی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assesing the capability of polymer stabilizer in forest road stabilization (Case study: Kheyrud forest)

چکیده [English]

Some soils cause many problems to the road because of their undesirable mechanical properties. Several methods have been proposed for improving the mechanical properties of soil and in this study the ability of a polymeric was tested. As the soil of study area is fine-grained texture, with high clay content and plasticity, it's necessary to improve the mechanical properties and stabilize the soil before road construction. Therefore, various laboratory tests including grain size distribution, Atterberg limits, soil compaction and California Bearing Ratio (CBR) were performed on control and treated samples. The results showed that the material decreased the liquid limit and plasticity index and increased the optimum moisture, maximum dry density and bearing capacity. However, the improvements in soil properties, especially increasing the bearing capacity, were not as high as claimed by producer company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bearing Capacity
  • Forest Roads
  • Mechanical properties of soil
  • Polymer materials