رابطة مقدار رطوبت سوختی برگ گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با داده‌های طیفی در ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رطوبت گیاه، از عامل‌های مهم در تعیین وضع فیزیولوژیکی گیاه، شرایط سلامت، تعیین وضع استرس گیاه، ارزیابی خشکسالی و احتمال بروز آتش‌سوزی در جوامع جنگلی، به‌خصوص جنگل‌های با تاج‌پوشش باز است. نتیجه تحقیق‏های سنجش از دوری درصدد نشان دادن امکان برآورد متغیرهای گیاهی با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و اطلاعات بهنگام، نسبت به روش‌های زمینی بوده است. در این تحقیق رابطۀ مقدار رطوبت سوختی، ضخامت آب معادل و وزن ویژه برگ گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با شاخص‌های طیفی بررسی شد. به این‌منظور 40 درخت بلوط به‌طور تصادفی در دو دامنۀ جنوبی و غربی انتخاب و از هر چهار جهت اصلی تاج درخت‌ها توده‌ای برگ برای اندازه‏گیری طیفی برداشت شد. اطلاعات طیفی برگ‌ها در محدودۀ طول موج 350 تا 2500 نانومتر با استفاده از دستگاه طیف‌سنج زمینی ثبت شد. سپس 30 برگ از بین تودۀ برگ برای اندازه‌گیری متغیر‌های گیاهی (سطح، وزن تر و خشک برگ‌ها) جدا شد. بنابر نتایج، شاخص رطوبت (WI) بیشترین ضریب همبستگی معنی‌دار (22/0=r ،P<0/001) را با مقدار رطوبت سوختی دارد. همچنین، دو شاخص WI و تفاوت گیاهی نرمال‌شده (NDVI) روابط معنی‌داری با مقدار رطوبت سوختی و وزن ویژه برگ نشان دادند. هیچ‌کدام از شاخص‌های طیفی رابطۀ معنی‏داری با ضخامت آب معادل نداشتند. به‌عبارت دیگر هیچکدام از شاخص‌ها در این تحقیق، ارتباط معنی‌داری را با متغیر‌های مورد بررسی در جهت‌های مختلف تاج نشان ندادند. درحالی‌که این تفاوت در دامنۀ جغرافیایی غربی و جنوبی بین ضخامت آب معادل  برگ و شاخص‌های NDVI ، ]1242و 1108[ NDSI و ]1457و 1108[ NDSI معنی‌دار بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between fuel moisture content and leaf spectral reflectance of Quercus brantii in Chahartagh Reserve forest, Chaharmahal Va Bakhtiari province

چکیده [English]

To assess the physiological states, the stress impact and ultimately the overall health condition of living plants, measuring moisture content is a well-known choice. Alteration in plant water is more likely occurs not only after prolonged drought and fire prone forests, but also in more sparse and weaken stands. Hyperspectral remote sensing techniques try to provide means to quantify the leaf moisture content with low cost, high-speed, online and up-to-date information. In this study the relationship between spectral reflectance of Quercus brantii leaves and fuel moisture content, equivalent water thickness and specific leaf weight was estimated. The sampling was done on 40 randomly selected oak trees in southern and western aspects in central Zagros range. To acquire spectral reflectance the leaves were scanned through wavelengths 350 to 2500 nm, using a ASD Fieldspec® field spectrometer. For each tree, leaves were picked up from four canopy directions. Then the leaf wet and dry weights as well as their masses were determined. Water Index (WI) spectral was most significantly correlated to fuel moisture content (P<0/001, r=0/22). In addition, WI and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) showed high correlation coefficient with both fuel moisture content and specific leaf weight. None of the spectral indices could establish significant relationship with equivalent water thickness. On the other hand, there was also no significant difference between fuel moisture content, water equivalent thicknesses, and specific leaf weight with spectral indices in four of the tree crown direction. Nevertheless, there was significant difference between leaf equivalent water thickness and indices NDVI, NDSI [1108, 1242] and NDSI [1108, 1457] in both western and southern aspects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel moisture content
  • Field spectrometry
  • Remote Sensing
  • Spectral index
  • Water equivalent thickness