بررسی میزان مسلح‌سازی ریشة توسکا به‌منظور کاربرد در زیست‌مهندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ریشة گیاهان با افزایش مقاومت برشی و مسلح‌سازی خاک، موجب افزایش پایداری دامنه‌ها می‌شود. میزان مسلح‏سازی یک گونه، به ویژگی‌های زیست‌فنی از قبیل تراکم و مقاومت کششی ریشه‌ها بستگی دارد که این مطالعه به بررسی این ویژگی‌ها پرداخته است. به‌منظور تعیین نسبت سطح ریشه به خاک، از روش دیوارة پروفیل استفاده شد و تعداد و قطر همة ریشه‌ها در هر افق اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری مقاومت کششی ریشه‌ها از دستگاه اینسترون استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش عمق خاک، تعداد ریشه‌ها کاهش می‌یابد. روند تغییرات مقاومت کششی ریشه‌ها با افزایش قطر به‌صورت تابع توانی کاهشی و میانگین آن، 29/16 مگاپاسکال بود. با استفاده از نتایج حاصل از خصوصیات زیست‌فنی و مدل Wu، مقدار مسلح‌سازی برآورد شد که کمینه و بیشینه آن به‌ترتیب 55/0 و 76/110 کیلوپاسکال بود. از نتایج حاصل، می‌توان در محاسبات مربوط به تثبیت دامنه‌ها به‌روش زیست‌مهندسی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the amount of reinforcement of Alnus subcordata root in order to use in bioengineering

چکیده [English]

The root of vegetation is known to increase the hill-slope stability by reinforcing soil shear strength. The amount of reinforcement depends on density and tensile strength of roots therefore this study assessed these biotechnical properties. The profile trenching methods was used to obtain root area ratio (RAR) and number and diameter of roots in each depth were measured. Standard Insrton was used to determine the tensile strength of roots. The results indicated that the root density and number of root were decreased with increasing depth. Tensile strength is decreased with diameter of roots following power function with an average of 16.29 MPa. Using the results of biotechnical characteristics and Wu model, the reinforcement effect was calculated and minimum and maximum of reinforcement were 0.55 KPa and 110.76 KPa, respectively. The results presented in this paper can be used for hill-slope stability with bioengineering method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioengineering
  • Root Area Ratio
  • Root tensile strength
  • Soil reinforcement
  • Soil shear strength