اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد

4 دکتری، گروه جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر تیمارهای مختلف آب و نور در تولید نهال تادار (Celtis caucasica) در نهالستان شوراب خرم‌آباد انجام گرفت. بدین منظور ابتدا 30 اصله درخت تادار در جنگل‌های اطراف روستای شوراب انتخاب و از چهار جهت آنها بذرگیری شد. بذرهای جمع‌آوری‌شده پس از بررسی‌های کیفی، در اواخر آبان در گلدان‌ها کاشته شدند و پس از جوانه‌زنی در اوایل فروردین تا اوایل تیر هر روز آبیاری شدند. سپس چهار تیمار آبیاری (هر روز به‌عنوان شاهد، دو، سه و چهار روز یک‌بار) و سه تیمار سایه (نور کامل (شاهد)، نیم‌سایه و سایۀ کامل) با سه تکرار و 30 گلدان در هر تکرار (در مجموع 1080 واحد آزمایشی) به‌مدت پنج ماه روی آنها اعمال شد. نتایج بررسی کیفی بذر نشان داد که زنده‌مانی بذر 84 درصد است. در این پژوهش، سایه، آبیاری و نیز اثرهای متقابل این دو، اثر معنی‌داری بر طول ساقه، ریشه و قطر یقۀ نهال‌ها در پایان یک فصل رویش داشت (01/0p<). زنده‌مانی، طول ساقه و قطر یقۀ نهال‌ها در نور کامل دارای بیشترین و در سایۀ کامل دارای کمترین مقدار است. همچنین آبیاری تنها در تیمار نوری کامل اثر معنی‌داری بر رشد ساقۀ نهال‌ها دارد و در این تیمار، زنده‌مانی و طول ساقه در آبیاری یک و دوروزه تفاوت معنی‌داری ندارند؛ بنابراین بر‌اساس نتایج پیشنهاد می‌شود که از نور کامل و آبیاری دوروزه برای پرورش نهال‌های تادار در نهالستان استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different irrigation and shade treatments on seedling production of Celtis caucasica Willd.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi 1
  • Vahid Etemad 2
  • Gholamhosein Moradi 3
  • Asghar Sepahvand 4
1 MSc Graduated, Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., School of Natural Resources & Desert studies, Yazd University, Iran.
4 PhD Graduated, Department of Forestry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the different irrigation and shade treatments on seedling production of Celtis caucasica in Shorab nursery, Khoramabad city, Iran. For this purpose, 30 Celtis caucasica trees were selected in around of Shorab village forests and then seeds were collected from four directions of trees. After investigating the seeds quality, seeds were planted on pots in Novamber and budded in April next year and afterwards pots were irrigated daily until starting treatments. Then, four irrigation treatments (control, once in every two, three and four days) and three shade treatments (full light, semi shade and full shade) with three replicates and 30 pots per replicate (totally, 1080 experimental units) were applied for five months. Based on results, seed survival of this species was 84 percent. Shade, irrigation and interactions effects of these treatments have significant effects on seedling height, root length and collar diameter of Celtis caucasica after the end of one growing season and their interactions are significant as well (p<0.01). Seedling survival, height and collar diameter were the most in full light and were the lowest in full shade. Also, Irrigation has significant effect on seedling height only in full light treatment. Seedling survival and height had not significant differences in one- and two-day irrigations in full light. So, it is proposed to use the full light and once in every two-day irrigation treatments for production of Celtis caucasica seedlings. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celtis caucasica seedlings
  • Drought stress
  • Light stress
  • Seed survival
  • Zagros forests