کمّی‌سازی ساختار مکانی توده‌های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف کمّی‌سازی ساختار مکانی جنگل‌های ارس در منطقۀ کندرق خلخال انجام گرفت. برای این منظور سه قطعۀ یک‌هکتاری انتخاب و مشخصه‌های ساختاری توده بر‌اساس روش آماربرداری صد‌درصد و روش فاصله‌ای و مبتنی بر نزدیک‌ترین همسایه اندازه‌گیری شد. از شاخص‌های آمیختگی، شاخص‌های فاصله تا نزدیک‌ترین همسایه، کلارک و اوانز، زاویۀ یکنواخت و نیز اختلاف ابعاد درختان به‌منظور کمّی‌سازی ساختار استفاده شد. میانگین قطر و مساحت پوشش تاجی در منطقه به‌ترتیب 2/13 سانتی‌متر و 7/8 متر مربع محاسبه شد. نتایج شاخص کلارک و اوانز با مقدار متوسط ۰۵/۱ و زاویۀ یکنواخت با مقدار متوسط ۴۵/۰، نشان‌دهندۀ پراکنش یکنواخت درختان در بعضی نقاط و پراکنش تصادفی در نقاط دیگری از جنگل است. شاخص آمیختگی به‌طور میانگین دارای ارزشی برابر با ۱۴/۰ است که نشان‌دهندۀ آمیختگی کم ارس با دیگر گونه‌های دارای فرم رویشی درختی است. مقدار متوسط شاخص فاصله تا نزدیک‌ترین همسایه ۷۰/۳ متر و شاخص‌های تمایز قطری و ارتفاعی به‌ترتیب ۱۶/۰ و ۲۳/۰ به‌دست آمد. نتایج حاصل از شاخص تنوع ساختاری ترکیبی در سه قطعه با مقدار میانگین ۲۳/۰ نشان‌دهندۀ تنوع ساختاری کم در رویشگاه‌های ارس در منطقۀ تحقیق است. بر اساس نتایج این پژوهش در رویشگاه طبیعی درختان ارس، پراکنش مکانی یکنواخت، ساختار همگن و سطح تنوع ساختاری کم برآورد شد. بر این اساس در تدوین راهبردها و برنامه‌های مدیریتی باید حفظ ساختار و الگوی مکانی درختان ارس در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantification of spatial structure of juniper stands in Kandaragh region

نویسندگان [English]

  • Kiomars Sefidi 1
  • Yousef Firouzi 2
  • Farshad Keivan Behju 3
  • Mearaj Sharari 1
  • Younes Rostamikia 4
1 Assistant Prof., Faculty of Agriculture and Natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, I. R. Iran
2 M.Sc., Faculty of Agriculture and Natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, I. R. Iran
3 Associate Prof., Faculty of Agriculture and Natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, I. R. Iran
4 Assistant Prof., Dept. of Forests and Rangelands Research, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research, I. R. Iran Center, Education and Extension Organization (AREEO), Ardabil, I. R. Iran.
چکیده [English]

This research carried out to quantification of juniper stands structure in Kandragak region. For this purpose, three one-hectare study area were selected and the full calipering and the nearest neighbor’s methods were used to quantification of stand structure. Some indices including mingling index, distance to nearest neighbors, Clarke and Evans, and uniform angle and dimensional differences were employed to quantification of the stand structure. Results indicated the mean of DBH and crown coverage were 13.2 cm and 8.7 m2, respectively. Results showed mean value of Clarke and Evans and uniform angle indices was 1.05 and 0.45, respectively that revealed clumped or random distribution of juniper trees. The mean of mingling index calculated 0.14 among three study area showed low tendency of juniper to mix with other tree species. The mean value of distance to the neighbors was 3.70 meter and the height and diameter differentiation were 0.16 and 0.23, respectively. According to findings juniper in the natural habitats tends to be fairly pure in species composition and have slightly heterogeneous diameter distributions and uniform tree height. Accordingly, in the decision making and planning strategies, maintaining the natural structure and spatial pattern of trees have to be sufficiently considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juniperus exelsa
  • spatial structure
  • mingling
  • neighboring
  • pattern of tree distribution