تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری،‌ گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام

3 دانشیار، بخش جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، تهران

چکیده

به‌منظور ارزیابی پیامدهای تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه، سه ایستگاه مختلف برداشت سقز در استان کردستان که تنها وجه تمایز آنها اجرای دورۀ تناوب بهره‌برداری سقز (با تناوب منظم، نامنظم و بدون تناوب) بود، انتخاب شدند. بعد از تهیۀ نقشۀ یگان‌های شکل زمین از سه ایستگاه تحت مطالعه، یکی از یگان‌ها با شرایط یکسان در هر سه ایستگاه برگزیده و در آن به روش تصادفی، 100 اصله درخت بنۀ قطورتر از 25 سانتی‌متر انتخاب شد. متغیرهای قطر برابرسینه، ارتفاع کل، میانگین قطر تاج و تعداد خوشۀ میوۀ درختان بنه اندازه‌گیری و ثبت شد. سپس با هدف حذف اثر عامل سن درختان بنه بر متغیرهای مورد بررسی، ابتدا درختان اندازه‌گیری‌شده به سه طبقۀ قطری 25 تا 35، 35 تا 45 و بیش از 45 سانتی‌متر تقسیم شدند و سپس میانگین متغیرهای مورد نظر در هر کلاسۀ قطری، به‌طور جداگانه با استفاده از آزمون‌های تجزیۀ واریانس و دانکن مقایسه شد. نتایج نشان داد که به‌جز متغیر تعداد خوشه که اختلاف معنی‌داری را در بین سه ایستگاه نشان نداد، میانگین‌های بقیۀ متغیرهای مورد نظر، دست‌کم در یک طبقۀ قطری در ایستگاه با تناوب منظم به‌طور معنی‌داری بیشتر از ایستگاه بدون تناوب بود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده روشن است که رعایت نشدن دورۀ تناوب منظم بهره‌برداری سقز، ممکن است تأثیر منفی بر متغیرهای زیست‌سنجی این گونۀ باارزش داشته باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود که این دورۀ تناوب در بهره‌برداری‌های آینده حتماً رعایت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of oleo- gum resin extraction periodicity on biometric variables of wild pistachio

نویسندگان [English]

  • A Mahdavi 1
  • T Karami 2
  • R Akhavan 3
1 Associate Prof., Faculty of Agriculture, Dept. Forest Sciences, Ilam University, Ilam, I. R. Iran.
2 MSc. in Forestry, Faculty of Agriculture, Dept. Forest Sciences, Ilam University, Ilam, I. R. Iran.
3 Associate Prof, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

In order to consider oleo- gum resin extractionperiodicity on biometric variables of wild pistachio (Pistacia atlantica subsp. kurdica), three different forest areas in Kurdistan province, west of Iran, were selected based on difference extraction periodicities (regular, irregular and without periodicity). Then homogenous unit maps in GIS environment produced, and one unit with identical characteristic from any three different areas were selected. Sampling in the selected units was implemented on 100 randomized pistachio tress with diameter at breast height (DBH) more than 25 cm. On each tree, DBH, total height, crown diameter and number of fruit bunches were recorded. Then the measured trees were classified to three different diameter classes as: 25- 35 cm, 35-45 cm and more than 45 cm diameter at breast height. Comparison between averages of the interested variables was done using ANOVA and Duncan tests. Results showed that except to the average of number of clusters, the averages of other interested variables, at least in one diameter classes, were significantly higher in the area with regular extraction periodicity compare to the area with irregular extraction periodicity. Finally, we concluded that oleo- gum resin extraction without regular periodicity had a negative impact on biometric variables of wild pistachio, therefore, we propose to consider the periodicity in the future extraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio tree
  • Oleo Gum resin
  • Biometric variables
  • Kurdistan