اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

3 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان

4 دانش آموخته دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان

5 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر خشکه‌دارهای سفیدپلت بر خصوصیات شیمیایی خاک، این مطالعه در یکی از مناطق تحت پوشش این گونه در محدوده‌ای به مساحت 5/382 هکتار در جنگل‌های صفرابستۀ استان گیلان انجام گرفت. برای این منظور از ترانسکت‌های نواری با عرض10 متر استفاده شد و همۀ خشکه‌دارهای سفیدپلت موجود در آنها بررسی شد. با توجه به شدت پوسیدگی، هر خشکه‌دار در یکی از چهار طبقۀ خشکه‌دار تازه، شروع پوسیدگی، پوسیدگی پیشرفته و پوسیدگی کامل قرار داده شد و در کنار هر خشکه‌دار، سه نمونه خاک از عمق صفر تا 20 سانتی‌متر در فواصل زیر خشکه‌دار، نیم متری و یک متری خشکه‌دار برداشت شد. از بین خصوصیات شیمیایی خاک، pH، فسفر، پتاسیم، هدایت الکتریکی، درصد نیتروژن، درصد کربن آلی و نسبت کربن به نیتروژن بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین درجات مختلف پوسیدگی و در فواصل مختلف از خشکه‌دارها خصوصیات شیمیایی اندازه‌گیری‌شده، اختلاف معنی‌داری نشان دادند (‌05/0P˂). بیشترین مقدار عددی خصوصیات شیمیایی خاک در خشکه‌دار درجه چهار و درجه سه و در زیر خشکه‌دار مشاهده شد. بر‌اساس نتایج می‌توان عنوان کرد که خصوصیات خاک در زیر درجات مختلف خشکه‌دار و در فواصل مختلف از خشکه‌دار ممکن است تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of distance and decay degree of Populus caspica Bornm. dead trees on some soil chemical properties

نویسندگان [English]

  • Mir Mozafar Falahchai 1
  • Ali Salehi 2
  • Mitra Shahmaghsoud 3
  • Neda Ghorbaznadeh 4
  • Vahid Hemmaty 5
1 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University, Lahijan. I. R. Iran
2 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan,Sowmeh Sara, Guilan, I. R. Iran
3 M.Sc.Forestry., Dept. of Forestry, Islamic Azad University, .Lahijan, I. R. Iran
4 Graduate Ph.D., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan,Sowmeh Sara, Guilan, I. R. Iran
5 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University. Lahijan, I. R. Iran
چکیده [English]

The dead trees, as a soil forming factors and dynamic of forest ecosystems, is regarded an important role in improving fertility. They also effect on biodiversity, regeneration of forest, increasing of forest soil nutrient and soil nutrient cycling. For this study, soil around the dead Populus caspica trees was examined in an area of 382.5 hectare in the Safrabasteh forests of Guilan province. In this study strip transects with 10 meter-wide were used and all of their dead Populus caspica were considered. With respect to the amount of decay, every dead Populus caspica tree was classified into four groups called new dead tree, decay beginning, advanced decay and full decay. Beside each dead tree, three soil samples were collected from the depth of 0-20 cm and were sent to the laboratory for analyzing. In this study, the chemical characteristics of soil included Organic carbon, Nitrogen, Phosphorus, Potassium, EC, C/N and pH were analyzed. The results obtained from this study indicated that there is significant difference in some soil chemical properties at the confidence level of %95 between the different degrees of decay. The highest amounts of soil chemical properties were under advanced and full decay. Based on the results, it can be declared that soil chemical characteristics in different degrees and distances differ can be changed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of decay
  • Safrabasteh
  • Populus sp
  • Organic Carbon