بررسی امکان نگهداری بذر افرای کرب (Acer campestre L.) در شرایط مختلف دما و رطوبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

افرای کرب از جمله گونه‌های درختان بومی است که تولید نهال آن برای استفاده در برنامه‌های توسعة جنگل در دستور کار قرار دارد. آشنایی با امکان و شرایط نگهداری بذر این گونه به‌دلیل وجود سال باردهی و عدم دسترسی به بذر آن در فاصلة بین این سال‌ها ضروری است. بدین منظور بذرهای کاملاً رسیدة این گونه در آبان 1388 از جنگل لهر در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا تهیه شد و تحت دو تیمار رطوبتی (اولیة شش و 12 درصد و کاهش‌یافتة شش درصد)، در دو وضعیت دمایی (انبار معمولی و سردخانة 4-2 درجة سلسیوس) قرار گرفت. نتایج نشان داد که بذرهای این گونه با رطوبت اولیه به‌مدت یک فصل و با رطوبت کاهش‌یافته به‌شکل مطمئن به‌مدت دو فصل در شرایط انبار معمولی قابل نگهداری است. درحالی که در شرایط سردخانه (دمای 4-2 درجة سلسیوس) تحت هر دو تیمار رطوبتی بدون کمترین افت زنده‌مانی به‌مدت 18 ماه نگهداری شدند. براساس نتایج، بذرهای این گونه، قابلیت تحمل کاهش رطوبت را دارند و تحت این شرایط به‌شکل اطمینان‌بخش در شرایط انبار معمولی (به‌مدت یک فصل) و در سردخانه (به‌مدت دو سال) قابل نگهداری‌اند. ضمن اینکه نتایج، بر مشابهت رفتار بذور این گونه با بذرهای گروه ارتدکس دلالت دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach on seed storage possibility of field maple seed (Acer campestre)

چکیده [English]

Field maple is a native tree species scattered in high altitudes of northern forests. Seedling production of this species is taken into consideration for forest development programs. Lack of knowledge about possibility and storage conditions of field maple seeds due to intervals are main problems for seedling production of most forest tree species. For this reason, full ripened seeds of this species collected in November 2009 in Leher Forest at 1800 m above sea level were subjected to two different storage temperatures (room temperature ~20° C, cold store 2-4° C) at two moisture content levels (primary 12.2%, reduced ~6%). Results showed that field maple seeds at both levels of moistures can safely be stored at room temperature for one and two seasons. However, seeds maintained in cold store, at both level of moistures preserved their viability for 18 months. Based on the results, seeds of field maple can resist low moisture content and at such a condition can be safely kept in cold store. Furthermore, on the basis of seed storage behavior it can be categorized as orthodox.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field Maple
  • Moisture content
  • Seed
  • Storage