ارزیابی تنوع بی‌مهرگان خاکزی در جنگلکاری‌های کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) و زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) منطقة کردکوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به ارزیابی تنوع بی‌مهرگان خاکزی جنگلکاری‌های کاج بروسیا و زربین کردکوی در منطقة ولاغوز استان گلستان می‌پردازد. در هیچ‌یک از عرصه‌های جنگلکاری عملیات پرورشی تنک‌کردن صورت نگرفته است. نمونه‌های بی‌مهرگان خاکزی در اواسط فصل تابستان با استفاده از 20 قطعه نمونة استوانه‌ای به سطح مقطع 81 سانتی‌مترمربع و تا عمق 10 سانتی‌متر انجام پذیرفت. جداسازی 14 گروه از بی‌مهرگان خاکزی در هر یک از قطعه نمونه‌ها با استفاده از قیف‌های برلیزی صورت گرفت. در مورد کرم‌های خاکی بالغ نیز20 قطعه نمونة یک مترمربعی در اعماق 10 و 20 سانتی‌متر حفر و نمونه‌های بالغ با روش دستچین جمع‌آوری شد. براساس نتایج تحقیق حاضر، شاخص‌های تنوع در بین دو تودة کاج بروسیا و زربین اختلاف معنی‌داری نداشته، ولی مقادیر هر یک از شاخص‌های شانون و سیمپسون، یکنواختی هیپ و غنای مارگالف بی‌مهرگان خاکزی در تودة جنگلکاری کاج بروسیا بیشتر از تودة جنگلکاری زربین بوده است. در مجموع نتیجة این تحقیق نشان داد که جنگلکاری بروسیا نسبت به عرصة جنگلکاری زربین، بستر مناسب‌تری را برای حضور بی‌مهرگان خاکزی فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil invertebrates diversity of Brutain pine (Pinus brutia Ten.) and Cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis) afforestations in Kordkoy region

چکیده [English]

 The objective of this study was to evaluate the diversity of soil invertebrates at Brutain pine (Pinus brutia Ten.) and Cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis) afforestations in Kordkoy region (Mazandaran-Iran). Tending operations have not been performed in these afforestations. For this purpose, invertebrates were sampled in mid-summer, using 20 core soil samples (81 cm2 cross section) to a depth of 10 cm. The fourteen groups of soil invertebrates in each sample were extracted by Berlese funnel and counted by Binocular. Also 20 soil pits of 100×100 cm2 with 10 cm and 20 cm depth were taken and adult earthworms were collected by hand counting. The results of this research showed that the diversity of soil invertebrates (Shanon and Simpson index) with species richness (Margalef index) and species equitability (Heip index) in the Brutain Pine afforestation was greater than Cypress afforestation. Of course it must be mentioned that these differences were not statistically significant. Overall, this study showed Brutain pine has provided a more favorable environment for the presence of soil invertebrates than cypress plantation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brutain pine
  • Cypress
  • Diversity
  • Forestation
  • richness
  • Soil invertebrates