پویایی فصلی رویش شعاعی بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A. May.) (مطالعة موردی: جنگل‌ آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، نوشهر- کلیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمان آغاز و اتمام رویش قطری در درختان به عوامل ژنتیکی و اقلیمی وابسته است و شدت آن در طول فصل رویش تغییر می‌کند. بررسی دقیق زمان‌بندی تشکیل چوب در یک فصل رویش و پویایی آن، بر دانش ما در مورد نحوة تشکیل چوب گونه‌های مهم جنگلی چون بلوط و عوامل مؤثر بر آن می‌افزاید. در این راستا و به‌منظور درک بهتر فرایند رویش شعاعی بلندمازو (Quercus castaneifolia)، چهار درخت سالم و راستار واقع در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران انتخاب شد. در طی دورة رویش سال 1391 هر ماه با استفاده از دستگاه ریز‌نمونه‌بردار (تروفر) نمونه‌های چوبی برای مطالعات میکروسکوپی استخراج شدند. در آزمایشگاه، زمان آغاز و اتمام رویش و مراحل تمایز سلولی و پویایی رشد شعاعی در هر نمونه مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. پس از آن و به‌منظور ارائة روند رویش شعاعی به‌صورت روزانه از مدل موجود گومپرتز بهره گرفته شد. تقسیم سلولی در ناحیة کامبیومی در فروردین‌ یعنی در محدودة زمانی پیش از باز شدن جوانه‌های برگ شروع شد و در شهریور به اتمام رسید. همچنین بیشینة نرخ رویش روزانه در همة درختان مورد مطالعه به صورت همزمان در اواخر خرداد و اوایل تیر با حدود 17-15 سلول شمارش‌شده در ناحیة کامبیومی تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بخش عمدة رویش شعاعی بلندمازو در حد فاصل نیمة اردیبهشت تا پایان تیرماه به انجام رسیده است. بنابراین در مطالعات اقلیم‌شناسی درختی و تغییرات اقلیم به این مهم باید توجه ویژه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal dynamic of radial growth in oak (Quercus castaneifolia C.A. May.) (Case study: Educational and Forest Research of University of Tehran, Nowshahr-Koliak)

چکیده [English]

The beginning and the ending of radial growth in trees depend on genetics and climatic factors and its intensity varies during a growing season. Studying wood formation dynamics in a growing season will increase our knowledge about xylogenesis of important species and the influencing parameters. For this reason and in order to have a better understanding of a radial growth in oak, four Quercus castaneifolia individual treeswere selected in the research forest of University of Tehran located in the Hyrcanian forest. In 2012, micro-core samples were extracted from trees by Tropher in monthly intervals. Cambial cell divisions and radial growth started approximately on mid-April and terminated at the end of September. The highest number of cambium cell (15-17) and the maximum daily growth rates of all trees were achieved around Mid-June. The results of this research showed that the majority of radial growth in oak occurs from May to mid- July and this fact should be considered in dendroclimatological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cambium zone
  • Gompertz function
  • Quercus castaneifolia
  • Radial growth