بررسی تله‌های مختلف در شکار آفات چوب‌خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری، رشتۀ جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 استاد پژوهش، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

کاهش خسارت ناشی از فعالیت آفات چوب‌خوار درختان در محیط‌های شهری، نیازمند بررسی راه‌های مؤثر و پیشگیرانه برای مراقبت از این درختان است. تحقیق حاضر برای بررسی کارایی تله‌های مختلف در به‌دام‌اندازی آفات چوب‌خوار درختان چنار در شهر کرج در طی سال‌های 1394 و 1395 انجام گرفت. در این تحقیق نُه تلۀ نوری (نور سفید، زرد و black light)، ده تلۀ استوانه‌ای، شش تلۀ سطلی و شش تلۀ چسبنده به رنگ‌های سفید، زرد، نارنجی، قرمز، آبی و سبز در هر ایستگاه نصب شد. نصب تله‌ها در اوایل اردیبهشت در چهار ایستگاه سرم‌سازی رازی، مؤسسۀ علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و باغ فاتح انجام گرفت و بازدید از آنها تا آخر مهر به‌صورت هفتگی انجام پذیرفت. در مقایسۀ میانگین نتایج از طرح یک‌عامله، مدل خطی عمومی (GLM) و آزمون‌های دانکن و Games-Howell استفاده شد. حشرات چوب‌خوار به‌دام‌افتاده متعلق به سه خانوادۀ Buprestidae،Cerambycidae  و Scarabeidae بودند. در مجموع، بین تله‌های سطلی، چسبنده و استوانه‌ای اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، اما تلۀ نوری با دیگر تله‌های استفاده‌شده دارای اختلاف آماری معنی‌داری بود. نور black light بیشترین و نور سفید کمترین میزان جلب آفات چوب‌خوار را درون تله های نوری داشتند. با توجه به نتایج می‌توان گفت تلۀ نوری، مناسب‌ترین تله برای به‌دام‌اندازی آفات چوب‌خوار چنار در فضای سبز شهری است. همچنین رنگ‌های سفید و نارنجی بیشترین کارایی را در جلب حشرات چوب‌خوار چنار به تله‌های سطلی و چسبنده دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance of different traps for mass trapping of sycamore wood borers (Case Study: Karaj city)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Hosseinzadeh Monfared 1
  • M. R. Pourmajidian 2
  • H. Askary 3
  • M. Abaei 3
  • Anoushiravan Shirvany 4
1 Ph.D. Graduated, Forestry Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Forestry Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, I. R. Iran.
3 Professor, Department of Biological Control, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I. R. Iran.
4 Associate Professor, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
چکیده [English]

Due to the increasing damage caused by wood-boring pest of Platanus orientalis in the urban environment, it is required to analyze the different preventive care for this species. This study aimed to investigate the performance of various traps for mass trapping of sycamore wood borers in Karaj city for two years. Four different experimental stations were selected across the city to install the required traps. Each station was instrumented with nine light traps (i.e. white, yellow, and black light), six sticky traps and six bucket traps (i.e. white, yellow, orange, red, blue, and green) and 10 cylindrical traps. Pest collection was started in May 2015 and continued till October 2016 at weekly intervals. The data were statistically analyzed using GLM procedure by using SPSS software ver.16. Trapped samples include three families including Buprestidae, Cerambycidae and Scarabeidae. The results indicated no significant difference between bucket trap (1.9), sticky trap (1.38) and cylindrical trap (2.55) in wood borer absorption, but the wood borer absorbed by light trap (27.33) was significantly higher than those observed by other traps. Within the light traps, the black light (42.33) and the white light (12.67) absorbed the highest and the lowest amount of wood borers, respectively. Finally, it could be suggested that the most appropriate trap for mass trapping of sycamore wood borers is light trap. Also, white and orange colors are more efficient in attracting the sycamore wood borers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bucket trap
  • Light trap
  • Sticky trap
  • Sycamore
  • Wood borer