مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار، بخش گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیار، بخش گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

به‌منظور مطالعۀ قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه، نمونه‌های ماکروسکوپی طی سال‌های 1394-1393 جمع‌آوری شدند. پس از بررسی‌های ریخت‌شناختی، دی‌ان‌ای نمونه‌ها با استفاده از کیت خالص‌سازی دی.ان.ای. ژنومی استخراج شده و ناحیۀ ITS با استفاده از آغازگرهای ITS1و ITS4فزون‌سازی شد. قطعات تقریباً 600 جفت بازی به‌دست‌آمده پس از توالی‌یابی، در بانک ژن ثبت شدند. با استفاده از ابزار جست‌وجوی BLAST توالی‌های به‌دست‌آمده با سایر توالی‌های موجود در بانک ژن مقایسه شدند. آنالیز فیلوژنتیکی به دو روش پیوست همسایه‌ها و بیشینۀ درست‌نمایی، صحت شناسایی نمونه‌ها را تأیید کرد.در نهایت گونه‌های (KT833856) Agrocybe praecox ، Cyclocybe cylindracea(KT923180)،  Coprinopsis atramentaria(KT833863)، Entoloma serrulatum (KT833862)، Hebeloma alpinum (KT833861)، Hypholoma fasciculare(KT833860)،  Lactarius glaucescens (KT833866)، Lepiota cristata(KT833859)، Pholiota gummosa(KT833858)، Psilocybe atrobrunnea(KT833864)، Psilocybe cyanescens (KT833857)، Stropharia aeruginosa (KT833865)، Boletus erythropus و Irpex lacteus شناسایی شدند. سه گونۀ Hebeloma alpinum، Entoloma serrulatum و Cyclocybe cylindracea برای فلور قارچی ایران جدیدند و اولین بار گزارش می‌شوند. نمونه‌های سند در بخش گیاهپزشکی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی نگهداری می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying and identification of agaric fungi in oak forests of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh OmidAli 1
  • Samad Jamali 2
  • Saeed Abbasi 3
1 M.Sc., Dept. of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, I. R. Iran
3 Associate Prof., Dept. of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, I. R. Iran
چکیده [English]

Agaric fungi are a large group of Basidiomycetes that known as mushrooms in the broad sense. In order to identify and characterize the agaric fungi in oak forests of Kermanshah province, specimens were collected in 2014-2015. Microscopic and macroscopic characteristics including size and color of cap and stem, size and shape of basidia, the number of strigma, size, shape and color of spores and cystidia type were checked. Both morphological and ITS sequencing were used for identification. DNA extraction was carried out using a Genomic DNA Purification kit. The ITS1, 5.8S, and ITS2 (ITS) Regions were amplified using ITS1 and ITS4 primers. Fragments about 600 bp were amplified and after sequencing deposited in GenBank. Based on both morphological and molecular characteristics Agrocybe praecox (KT833856), Cyclocybe cylindracea (KT833863), Coprinopsis atramentaria (KT833863), Entoloma serrulatum (KT833862), Hebeloma alpinum (KT833861), Hypholoma fasciculare (KT833860), Lactarius glaucescens (KT833859), Lepiota cristata (KT833859), Pholiota gummosa (KT833858), Psilocybe atrobrunnea (KT833864), Psilocybe cyanescens (KT833857), Stropharia aeruginosa (KT833865). Boletus erythropus and Irpex lacteus were identified in Kermanshah province. Hebeloma alpinum, Entoloma serrulatum and Cyclocybe cylindracea are new for Iran mycoflora. All representatives were deposited in fungal collection of Plant Protection Department, Razi University, Kermanshah, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agaric Fungi
  • Oak forest
  • ITS region of rDNA
  • Kermanshah