تأثیر تراکم توده‌های بلوط ایرانی بر غنا و تنوع گونه‌ای زنبورهای گالزای بهاره (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تراکم توده جنگلی بر غنا و تنوع گونه­ای زنبورهای گالزای بهاره در توده­های بلوط ایرانی
(Quercus branti Lindl.) در جنگل­های سردشت استان آذربایجان غربی انجام شد. اثر تراکم بر روی تنوع و غنای زنبورهای گالزا در سه توده با تراکم­های کاملاً تنک، تنک و نسبتاً انبوه بررسی شد. تعداد 30 قطعه‌نمونه 400 متر مربعی برای برداشت مشخصات کمی گونه­های چوبی و نوع و فراوانی زنبورهای گالزا پیاده شد. فراوانی و نوع گونه­های علفی در پنج ریز قطعه‌نمونه با ابعاد 5/1×5/1 متر در هر قطعه­نمونه ثبت شد. مشخص شد تعداد هشت نوع زنبور گالزای بهاره از خانواده Cynipidae در منطقه حضور دارند. نتایج نشان داد بین شاخص یکنواختی شانون زنبورهای گالزا با تعداد جست، متوسط قطر و سطح مقطع برابرسینه و همچنین بین شاخص تنوع سیمپسون زنبورهای گالزا با متوسط سطح مقطع درختان همبستگی وجود دارد. میزان همبستگی بین تنوع گونه­ای شانون، یکنواختی شانون و تنوع گونه­ای سیمپسون علفی با تنوع گونه­ای شانون یکنواختی شانون و تنوع گونه­ای سیمپسون و غنای گونه­ای مارگالف زنبورهای گالزا معنی­دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of forest density on richness and diversity of spring oak gallwasps (sexual generation) at oak forests in West Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • Z Bagheri 1
  • Javad Eshaghi Rad 2
  • M. R Zargaran 3
1 MSc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University of Natural Resources, I. R. Iran
2 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University of Natural Resources, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University of Natural Resources, I. R. Iran
چکیده [English]

This research was carried out for investigating the effect of stand density on the richness and diversity of spring gallwasps species in Quercus branti stands in Sardasht forest (West Azarbaijan province). The effect of density on the diversity and richness of gallwasps was investigated in three populations with completely sparse, sparse, and relatively dense stands. A total of 30 samples with an area of 400 m2 were arranged to record the quantities of woody species and the type and frequency of gallwasps species. In each sample, the frequency and types of herbaceous species were recorded in 5 subsample (1.5×1.5 m). The results showed that there were eight gallwasps from the Cynipidae family in Sardasht forest. The Shannon evenness index of gallwasps was significantly correlated with the number of coppice, the mean diameter and the mean basal area. The Simpson species index of gallwasps was in correlation with the mean basal area. Furthermore, we found a significant correlation between Shannon species diversity, Shannon evenness, and Simpson species diversity of the herbaceous species and Shannon species diversity, Shannon evenness, Simpson species diversity and Margalef species richness of gallwasps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Biodiversity
  • Ecology
  • Gall
  • West Azarbaijan