شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

تعاونی‌ها تنها نهاد رسمی و پذیرفته‌شده برای عملیاتی شدن مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده با مشارکت مردم هستند. در سال‌های اخیر تعاونی‌های احیا و بهره‌برداری جنگل در شمال کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند، به‌صورتی که تعدادی از آنها در معرض تعطیلی یا انحلال قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات و موانع فعالیت سه تعاونی جنگلداری نارون، لیل و امیرالمؤمنین در حوزۀ ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در دو زمینۀ مدیریتی و اجرایی پرداخته است. برای این پژوهش از روش تحقیق کیفی و نظریۀ داده‌بنیاد استفاده شد. جامعۀ تحقیق 28 نفر از مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، کارشناسان منابع طبیعی و سازمان تعاون روستایی بودند و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که ناهنجاری‌های مدیریتی، مدیریت ناکارامد و آموزش ضعیف و ضعف در دانش تخصصی مدیران تعاونی‌ها از مهم‌ترین مشکلات و موانع مدیریتی و ضعف‌های اجرایی و نبود تجهیزات مناسب و منابع مالی، ضعف‌های مدیریت در برنامه‌های اجرایی و ضعف در ارائۀ آموزش و توانمندسازی کادر اجرایی از مهم‌ترین مشکلات و موانع اجرایی فعالیت تعاونی‌های احیا و بهره‌برداری جنگل بوده است. یافته‌های تحقیق مبین آن است که وضعیت فعلی تعاونی‌ها به وجود مشکلات در سطحی فراتر از اعضا و مسائل درون‌سازمانی برمی‌گردد که حل آنها از توان تعاونی خارج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of executive and managerial barriers in the activity of forestry cooperatives in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Saman Moradvaisi 1
  • Mohamad A. Hemmat 2
  • Taghi Shamekhi 3
1 M.Sc. Graduated, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
2 Assistant Prof., Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
3 Professor, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran.
چکیده [English]

Forestry Cooperatives are the only formal institutions in establishing participatory forestry management in Iran. Forest Restoration and Utilization Cooperatives established for forest management in the Caspian forests during 1980 and 1990 decades. These institutions have faced various issues recently, which lead to failure and dissolution. However, there is not enough analysis in these situations yet. The present study aimed to analyze the problems and obstacles and describe the most important factors on the executive and managerial components of the Narvan, Lil, and Amir-Almomenin Forestry Cooperatives of Restoration and Harvesting, located in the Guilan province. The methodology of the research is Strauss-Corbin based Grounded theory. 28 informants from managing directors, board of directors, Forests, Range and Watershed Organization and Rural Cooperative Organization experts were interviewed based on theoretical sampling. Semi-structured interviews were used to collect the data. The results showed management maladministration, inefficient management, poor training and weaknesses in the knowledge of cooperative managers are the main managerial barriers. In addition, poor implementation, lack of proper infrastructures, equipment and resources, management weaknesses in implementation, and weaknesses in providing training and empowerment of staff are the main drivers of executive obstacles. According to the findings, it can be concluded that the status of cooperatives is beyond the internal issues and members level. As shown in this study, there are many problems in the managerial and executive levels of forestry cooperatives that primarily must be solved in high level decision making among government organizations and then problems in the member level of cooperatives be assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Area
  • Coding Procedure
  • Forest Utilization and Restoration Cooperative
  • Grounded Theory