تحلیل رابطة عوامل محیطی با درصد همزیستی و فراوانی اسپور قارچ‌های میکوریزی همزیست با درختان بادام در جنگل‌های زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف تحلیل رابطة عوامل محیطی با درصد همزیستی و فراوانی اسپور قارچ‌های میکوریزی همزیست با درختان بادام اجرا شد. برای این منظور در منطقه مله روته در شهرستان دره‌شهر استان ایلام، درختان بادام به صورت تصادفی انتخاب و از ریزوسفر آنها نمونه‌هایی از خاک و ریشه از عمق30-0 سانتی‌متری تهیه شد. نتایج نشان داد که در این رویشگاه هفت گونه قارچ میکوریزی آربسکولار شامل Glomus fasciculatum،G. intraradices ، G. mosseae،G. claroideum ،G. drummondi ، G. caledonium و Gigaspora  gigantea با درختان بادام همزیستی دارند. براساس اطلاعات حضور و عدم حضور و با استفاده از تحلیل دوطرفه گونه‌های شاخص (TWINSPAN) دو گروه تفکیک شدند که گونه‌های G. fasciculatum و G. caledonium در گروه اول و گونه‌های G. mosseae،  G. drummondi و  Gi.  giganteaدر گروه دوم، بیشترین مقادیر ارزش شاخص را به خود اختصاص دادند. همچنین در طول محورهای DCA (تجزیه ‌و تحلیل تطبیقی غیرجهت‌دار) نیز دو گروه قارچ تشکیل شد. گروه اول بیانگر گرادیان رس و جرم مخصوص ظاهری بوده، درحالی‌که گروه دوم نشان‌دهندة گرادیان درصد شن، مادة آلی، نیتروژن کل، عمق لاشبرگ و منیزیم بود. نتایج همچنین نشان داد که درصد کلنیزاسیون ریشه و فراوانی اسپور با نیتروژن کل، مادة آلی، پتاسیم، عمق لاشبرگ و ارتفاع درخت همبستگی مثبت، و با درصد سیلت، فسفر و جرم مخصوص ظاهری همبستگی منفی داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between environmental factors, colonization and abundance of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Amygdalus scoparia in Zagros forests

چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the relationship between environmental factors and arbuscular mycorrhiza fungi (AMF). For this purpose, soil samples were randomly collected in the rhizosphere of almond trees (from 0-30 cm) in the Meleh-Ruteh region, Darehshahr city. There were 7 species of AMF including; Glomus fasciculatum, G. intraradices, G. mosseae, G. claroideum, G. drummondi, G. caledonium and Gigaspora giganteain this region. Two-way indicator species analysis (TWINSPAN) distinguished two different groups that G.fasciculatum and G.caledonium were the indicator species of the first and G. mosseae, G. drummondi and Gi. gigantea were the indicator species of the second group. Also, DCA analysis showed that the first group had positive correlation with clay and bulk density, while the second group had positive correlation with sand, organic matter, total nitrogen, magnesium and litter depth. The results also showed that colonization and abundance of spores had positive correlation with total N, organic carbon, potassium, litter depth and tree height and negative with silt, phosphorus and bulk density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amygdalus scoparia
  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • Environmental Factors
  • Zagros