مشخصه‌های کمی زادآوری در روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری و طبیعی در جنگل‌ آمیختة راش (مطالعة موردی بخش نم‌خانه جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 روشنه‌ها نقش مهمی در استقرار زادآوری و تعیین ترکیب پوشش گیاهی در اکوسیستم‌های جنگلی دارند. اغلب در شیوة تک‌گزینی استقرار زادآوری با ایجاد روشنه‌هایی در پوشش تاجی پیگیری می‌شود. این پژوهش در بخش نم‌خانة جنگل خیرود نوشهر به‌منظور بررسی ویژگی‌های نهال‌های استقراریافته در روشنه‌های طبیعی و روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری انجام گرفت. درمجموع 60 روشنه در این جنگل انتخاب و مشخصه‌های روشنه‌ها شامل مساحت و شکل برآورد و ارتباط بین فراوانی و ارتفاع نهال‌ها با هر یک از مشخصه‌های روشنه‌های طبیعی و روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری آزمون شد. نتایج نشان داد در روشنه‌های طبیعی میانگین فراوانی نهال‌ها و همچنین فراوانی نهال‌های گونة راش رابطة معنی‌داری با مساحت روشنه دارند، در حالی که فراوانی نهال‌های بلندتر از 30/1 متر ارتباط معنی‌داری با اندازه روشنه نشان نمی‌دهند. فراوانی کل نهال‌ها نیز ارتباط معنی‌داری با شکل روشنه‌ها در روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری و طبیعی دارد، همچنین گونة راش شرقی به‌تنهایی بیش از 90 درصد از نهال‌های بلندتر از 30/1 متر را تشکیل می‌دهد. در مقایسة روشنه‌های طبیعی و روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری مشخص شد رابطة معنی‌داری بین استقرار نهال در اندازه‌های مختلف روشنه وجود دارد، بر این اساس توصیه می‌شود در ایجاد روشنه و برداشت درختان در شیوة تک‌گزینی مشخصه‌های ساختاری روشنه به‌عنوان عوامل مؤثر در استقرار نهال‌های گونه راش در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative charachteristics of regeneration in natural and tree fall canopy gaps in the mixed beech stands, Northern Iran (Case Study: Namkhaneh district, Kheyrud Forest)

چکیده [English]

Canopy gaps have an important role in constitution of the forest stand composition and natural regeneration establishment in the forest ecosystems. In the single selection method, forest manager try to improve the forest regeneration by the creation of gaps in the crown canopy layer. This study was carried out in the Kheyrud forest to investigate the characteristics of established seedlings within natural and artificial gaps. The study was done in sixty canopy gaps. Gap properties including gap size and shape were precisely measured. The main objective of research was to discover the relationship between abundances and height of seedling with gap properties. Results showed that in the natural canopy gaps, total abundance of seedlings correlated with gap size, moreover beech seedlings density correlated negatively with size of gaps. Meanwhile there is no relationship among density and height of maple, hornbeam and minor species seedlings. Canopy gap shape in natural and artificial gaps correlates significantly with total density of seedlings. Also oriental beech constitutes more than 90 percent of definitive gap fillers. The comparison of total number of seedlings and sapling in different size classes in the natural and artificial canopy gaps revealed significant relationship between size of gap and seedling density. According to our findings, we strongly recommend that forest manager to consider the size and shape of canopy gaps in single tree selection method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy gaps
  • Canopy gap filler
  • Canopy gap maker
  • Seedling establishment