بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل‌های کران‌رودی در حاشیۀ رودخانۀ صفارود رامسر در دامنۀ ارتفاعی 350 تا 2400 متر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگل‌های کران‌رودی ساختار گیاهی متنوعی را براساس انواع مختلف اختلالات از طریق فرایندهای رودخانه‌ای و زمین‌شناختی ایجاد می‌کنند. این اختلالات رودخانه‌ای و زمین‌شناختی در طول جریان آب متفاوت‌اند و موجب ظهور انواع مختلف اجتماعات گیاهی در طول رودخانه‌ها می‌شوند. هدف از این تحقیق، شناسایی فلور، شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی در طول حاشیۀ رودخانۀ صفارود بین دامنۀ ارتفاعی 350 تا 2400 متر از سطح دریا در جنگل‌های رامسر بود. نتایج حاصل از مطالعات ترکیب رستنی‌ها، وجود 260 گونۀ گیاهی متعلق به 226 جنس و 77 تیره را نشان می‌دهد. دولپه‌ای‌ها با 204 گونه غنی‌ترین گروه‌اند و پس از آن تک‌لپه‌ای‌ها با 41 و نهانزادان آوندی با 13 گونه و بازدانگان با 2 گونه حضور دارند. شکل زیستی غالب گیاهان منطقه، مربوط به همی‌کریپتوفیت‌ها (37/38 درصد)، ژئوفیت‌ها (55/23 درصد) و سپس فانروفیت‌ها (6/18 درصد) است. از نظر کورولوژی، بیشترین سهم مربوط به عناصر اروپا- سیبری (25/23 درصد) و پس از آن چندناحیه‌ای (7/21 درصد)، اروپا- سیبری/ ایرانی- تورانی (6/18 درصد) و اروپا- سیبری/ ایرانی- تورانی/ مدیترانه‌ای (11/15 درصد) است. جنگل‌های کران‌رودی به‌شدت در معرض تخریب به‌ویژه توسط عوامل انسانی قرار دارند، بنابراین برنامه‌ریزی دقیق به‌منظور حفاظت از آنها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flora, life form and chorological studies of riparian forest along Safa-Rud riverside in Ramsar forest between altitudinal ranges 350 to 2400 m a.s.l.

چکیده [English]

Riparian forests maintain diverse vegetation structure through the influence of various types, intensities, and frequencies of disturbance promoted by fluvial and geomorphic processes. These fluvial and geomorphic disturbances vary longitudinally from headwater streams to low-gradient alluvial rivers and result in different types of plant communities according to longitudinal location. The aim of this study was to investigate on the floristic composition, life forms and chorology of all plants along Safa-Rud riverside between 350-2400 m a.s.l in Ramsar forest. The final results of the studies on floras showed that 260 plant species belonged to 226 genera and 77 families. The Dicots with 204 taxa were the richest group of flora followed by monocots with 41 taxa, Pteridophytes with 13 taxa and Gymnospermae with 2 taxa. Dominant life forms include Hemicryptophyte (38.37 percent), Geophytes (23.55 percent), followed by phanerophytes (18.6 percent). From the chorological point of view, the largest proportion of the flora belongs to the Euro-Siberian elements (23.25 percent) followed by Pluriregional elements (21.7 percent), Euro-Sibirian/ Irano-Turanian (18.6 percent) and Euro-Sibirian/ Irano-Turanian/ Mediterranean (15.11 percent). Riparian Forest are severely degraded especially by human factors, thus a careful planning is needed to protect them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chorology
  • Floristic composition
  • Life Form
  • Riparian forest
  • Safaroud River of Ramsar