مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم در تعیین حجم درختان برای بهره‌برداری مطابق با اصول بوم‌شناختی، انتخاب و محاسبۀ ضریب شکل مناسب است. در این بررسی، به‌منظور تعیین مناسب‌ترین فرمول ضریب شکل برای جایگزینی ضریب شکل واقعی و همچنین مدل‌سازی متغیر ضریب شکل در جنگل‌های گیلان، 150 اصله درخت راش انتخاب شد. سه ضریب شکل طبیعی، مصنوعی و هوهه‌نادل با استفاده از آزمون مقایسه‌های جفتی با ضریب شکل واقعی مقایسه شدند. از رگرسیون‌های غیرخطی نمایی، لجستیک و چاپمن- ریچارد به‌منظور مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش استفاده شد. برای ارزیابی مدل‌های به‌دست‌آمده از ضریب تبیین (R2)، Student t-test جفتی و از چهار آمارۀ ارزیابی صحت میانگین خطا، جذر میانگین مربعات خطا، میانگین خطای نسبی و جذر میانگین مربعات خطای نسبی استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین سه ضریب شکل طبیعی، مصنوعی و هوهه‌نادل با ضریب شکل واقعی درختان راش وجود دارد. همچنین نتایج ضریب تبیین نشان داد که هیچ‌کدام از مدل‌ها از ضریب تبیین مناسبی برخوردار نیستند. آماره‌های ارزیابی صحت نیز نشان داد که دو مدل نمایی و لجستیک از صحت کافی در برآورد متغیر ضریب شکل درختان راش برخوردارند. همچنین اختلاف معنی‌داری بین میانگین برآوردی به‌دست‌آمده از مدل لجستیک با میانگین واقعی وجود نداشت. بنابراین مدل لجستیک به‌عنوان بهترین مدل برای برآورد مشخصۀ ضریب شکل درختان راش در جنگل‌های گیلان انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling form factor of Fagus orientalis trees using nonlinear regressions in the Caspian forests of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Farivar Naghavi 1
  • amireslam bonyad 2
  • Kambiz Taheri Abkenar 3
  • Hassan Pourbabaei 2
1 PhD Student, Department of Forestry, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors for determining the volume of trees is selection of an appropriate form factor. This study determined the most appropriate form factor formula and modeling the actual form factor in the Caspian region of northern Iran, Guilan’s forests. Totally, 150 beech (Fagus orientalis) trees were measured. Three coefficients of natural, artificial, and Hohenadel were compared with the actual form factor using pair-wise comparison test. Several nonlinear equations including logistics, Chapman-Richard, and exponential functions were used for modeling the form factor of beech trees. These functions were evaluated in terms of coefficient of determination (R2), paired t test, and accuracy statistics of ME, Root Mean Square Error (RMSE), MEr and RMSEr. The result showed that there were significant differences between the actual form factor and   the each mentioned coefficients. None of the models presented high R2 values. Accuracy statistics showed that exponential and logistic models can be usefully applied for estimation of the actual form factor coefficient. Also the results of t-test showed that there was no significant difference between of actual and estimated means of form factor derived from the logistic model. Therefore, logistic model was selected as the best for the estimating form factor of beech trees in Guilan’s forests of the Caspian region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guilan’s Forests
  • Fagus orientalis
  • nonlinear regression
  • form factor