ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،

5 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،

چکیده

جنگل‌های زاگرس با وسعتی بالغ بر شش میلیون هکتار از جنبه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی حائز اهمیت هستند که از این مقدار بیش از یک میلیون هکتار دچار خشکیدگی شده است. این تحقیق با انتخاب شش رویشگاه در ارتفاع و جهت شیب متفاوت و بررسی 30 درخت در هر سایت انجام گرفت. نمونه‌برداری در هر نقطه از یک سطح مشخص با وسعت تقریبی 20 هکتار در ماه‌های خرداد و مهر انجام گرفت و 20 پارامتر عنصری اندازه‌گیری شد. به‌منظور بررسی ارتباط یونومیک و زوال بلوط، پایه‌های بلوط بر‌اساس ظاهر شادابی به سه گروه پایه‌های سالم، در معرض خطر و آسیب‌دیده دسته‌بندی شدند. نتایج آنالیز واریانس ویژگی‌های یونومیک براساس سه عامل فصل، منطقه و شاخص سلامت تاج بیانگر تفاوت معنی‌دار تعدادی از عناصر از جمله N، P، C، K، C/P، C/K، Fe، Ca، Mg، Na، Cu، Mn، Zn، Si برگ در دو فصل بهار و پاییز بود (05/0P<). همچنین تفاوت معنی‌داری در میان شش رویشگاه بررسی‌شده از نظر مقدار C، C/P، Ca، Mg، Cu، Mn، Ni مشاهده شد. از نظر شاخص سلامت نیز در مقدار N، P، C/P، K/P، N/K، C/N تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی کلیۀ صفات مورد بررسی نیز حاکی از آن بود که می‌توان از صفاتی که بیشترین تأثیر را در تبیین مؤلفۀ اول دارند، به‌عنوان عوامل تشخیص زوال استفاده کرد. تحقیق حاضر برآورد دقیقی از ویژگی‌های یونومیک در بلوط ایرانی را ارائه داده است تا بتوان در قدم بعد راهکارهای مناسب برای افزایش توان مقابلۀ گونه‌های بلوط در برابر ناملایمات محیطی را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An ionome study in Persian oak (Quercus brantii Lindl) to evaluate factors affected oak decline

نویسندگان [English]

 • Anahita Shariat 1
 • Hosein Mirzaie Nodoushan 2
 • M. Mirza 3
 • Zeinab Zare 4
 • Hashem Keneshloo 5
 • Fayezeh Taghavi 4
1 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),Tehran, I.R. Iran.
2 member of scientific boards, Research Institute of Forests and Rangelands
3 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),Tehran, I.R. Iran
4 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),Tehran, I.R. Iran
5 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Zagros forests with an area over six million hectares are important for economic, social and environmental aspects. More than one million hectare of Zagros forests has been declined. This research was carried out by selecting six sites at different altitudes and slopes. At each site, 30 oak (Quercus brantii) trees were selected. Sampling was done at any point on a certain level with an area of 20 hectares.  It was achieved in June and October and 20 elemental parameters were measured. In order to investigate the relationship between ionomics and oak decline, oak stands were classified into healthy, endangered, and damaged bases. The results of univariate analysis of variance based on three factors of season, region, and crown health index showed a significant difference in the number of elements such as N, P, C, K, C / P, C / K, Fe, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Zn, Si in spring and autumn (P <0.05). Also, there was a significant difference among six sites examined for the amount of C, C / P, Ca, Mg, Cu, Mn, and Ni. In terms of health index, a significant difference was observed amongst N, P, C / P, K / P, N / K, C / N. The results of the principle component analysis indicate that the traits with the greatest effect on the explanation of the first component can be used as decline factors. The present study provided a precise estimate of the ionome characteristics of Iranian oak, in order to provide a suitable step for enhancing the ability of oak species to cope with environmental problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oak
 • decline
 • ionome
 • abiotic stress
 • physiological traits