ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

تولید اندک صنوبرکاری‌های موجود می‌تواند ناشی از عملیات کاشت، داشت و برداشت نامناسب باشد. برای روشن شدن نواقص موجود در عملیات فوق ابتدا در 30 توده صنوبرکاری منتخب، مشخصات مساحت، قطر، ارتفاع و حجم درختان اندازه‌گیری و محاسبه شد. سپس اطلاعات فاصله کاشت اولیه، تعداد در هکتار موجود، درصد زنده‌مانی، ارتفاع نهال، و غیره به روش پیمایش میدانی جمع‌آوری شد. با استفاده از تجزیه علیت، روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و رویش حجمی مشخص شد و اثرات مستقیم هر یک از مؤلفه‌ها بر رویش به همراه اثرات غیر مستقیم آنها بر رویش تعیین شد. بر اساس نتایج حاصله مساحت توده‌ها بین 3/0 تا چهار هکتار متغیر بود. در بیش از 60 درصد توده‌ها فاصله کاشت کمتر از 2*2 متر بود. درصد زنده‌مانی در اغلب توده‌ها کمتر از 50 درصد بود. تنها 10 درصد از توده‌ها رویش بیش از 25 متر مکعب داشتند. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نشان داد که کم شدن فاصله کاشت مهمترین اثر را در کاهش رویش دارد. در میان صفات مختلف در تجزیه همبستگی، دسترسی به آب بالاترین میزان همبستگی مثبت را با رویش نشان داد. همچنین تراکم اولیه بیشترین اثر همبستگی منفی را با قطر و ارتفاع نشان داد. در تجزیه علیت نیز تراکم اولیه بیشترین اثر مستقیم منفی را بر رویش نشان داد. دسترسی به آب بالاترین اثر غیر مستقیم مثبت را بر میزان رویش ارائه کرد. با توجه به نتایج فوق عمده‌ترین نواقص صنوبرکاری‌های موجود به ترتیب فاصله کاشت کم و آبیاری کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of technical defects of poplar farming in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Farhad Asadi
  • Kambiz Espahbodi pardkolaei
  • Seyed Ehsan Sadati
memer of scientific boards, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Mazandaran Province
چکیده [English]

The inadequate production of existing poplar cultivations can be due to unfavorable planting, maintenance and harvesting operations. In order to clarify the defects in the above operations, in the 30 stands of poplar trees, the diameter, height, wood volume and wood volume growth per hectare and year were measured and calculated. Then some information including primary planting spacing, existing tree number per hectare, etc. were determined by field survey. In path analysis, the causal and noncausal relationships between the independent variables and the volume growth were determined and demonstrated the direct effects of each component on growth, along with their indirect effects on the growth. Results showed, the area of the stands varied from 0.3 to 4 hectares. In more than 60 percent of the stands, the planting spacing was less than 2 by 2 meters. In most of the stands the percentage of survival was less than 50%. Only 10% of the stands had more than 25 m3 wood per year and per hectare. Principle component analysis showed that decreasing the planting distance had the most important effect in reducing the annual growth. Irrigation intensity showed the highest positive correlation with annual growth. Also, initial density showed the highest negative correlation with diameter and height. In path analysis, initial density showed the most direct negative effect on annual growth. Irrigation intensity has the highest positive indirect effect on annual growth. According to the results, the main defects of poplar farming are low spacing and more irrigation intervals, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Path analysis
  • Poplar
  • Wood farming
  • Spacing
  • Wood production