استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیابان زدایی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس - ایران

2 دانشگاه هرمزگان

3 عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

4 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

ارزیابی اجتماعی پروژه‌های منابع طبیعی در مناطق روستانشین ایران که بی‌گمان دارای آثار مثبت و منفی متعدد و متفاوتی نیز بوده است، می‌تواند نقش بسزایی در شناخت ضعف‌ها و قوت‌ها و بهبود روند اجرای این‌گونه پروژه‌ها در آینده داشته باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اجتماعی پروژة ترسیب کربن حسین‌آباد در خراسان جنوبی به روش تحلیل شبکه‌ای برای بررسی مقدار اعتماد شکل‌گرفته بین مردم و سازمان‌های درگیر در اجرای این پروژه است. مطابق نتایج این تحقیق، بررسی شاخص‌های مختلف شبکة اعتماد، نشان‌دهندۀ شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم و یکپارچه در میان ذی‌نفعان این پروژه است. شکل‌گیری اعتماد نشان از تأثیر مثبت مجریان پروژه بر دیدگاه مردم محلی دارد و نویدبخش ایجاد بستری مناسب برای اجرای پروژه‌های منابع طبیعی در این منطقه است. بررسی وضعیت پراکنش قدرت در میان سازمان‌ها نیز نشان می‌دهد که از بین 44 سازمان بررسی‌شده، قسمت اعظم قدرت در انحصار حدود 10 سازمان است که این موضوع از ضعف‌های این پروژه است و پیشنهاد می‌شود به‌منظور توزیع یکنواخت روابط مبتنی بر اعتماد در کل شبکه، با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب، از تمرکز قدرت در یک یا چند سازمان محدود کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Network Analysis Approach to Trust Network Evaluation in Hosein Abad, South Khorasan Carbon Sequestration Project

نویسندگان [English]

  • mohammad ali ebrahimi zadeh 1
  • hannaneh mohammadi kangarani 2
  • hamid gholami 3
  • hedayatolah nikkhah 4
1 desertification, agriculture and natural resources faculty, hormozgan university, bandar abas, iran
2 hormozgan university
3 hormozgan university
4 hormozhan university
چکیده [English]

Social evaluation of natural resource projects in rural areas of Iran, which has certainly numerous positive and negative impacts, can have an important role in identifying the strengths and weaknesses and improving the implementation process of such projects in the future. The purpose of this research is the social evaluation of the Hosseinabad carbon sequestration project in South Khorasan using the network analysis method to investigate the level of trust formed between the people and the organizations involved in the implementation of this project. According to the results of this study, the evaluation of different trust network indicators showed the formation of a coherent and integrated network among the beneficiaries of the project. The formation of trust indicates the positive impact of the project executives on the local people's perspective and promises to provide a suitable environment for the implementation of natural resource projects in this area. A study of the power distribution among organizations also shows that out of the 44 organizations studied, most of the power is owned by about 10 organizations, which is one of the weaknesses of this project and it is suggested to distribute the relationships based on uniformity. Confidence in the entire network with proper planning and policy reduced the focus of power in one or more limited organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • centrality
  • Network density
  • Social Assessment
  • Social Capital