دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-145 

مقاله پژوهشی

متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران)

صفحه 1-15

قاسم علی پاراد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ معصومه قبادنژاد؛ امید اسماعیل زاده؛ حامد یوسف زاده


استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی

صفحه 17-31

محمدعلی ابراهیمی زاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حمید غلامی؛ هدایت الله نیکخواه


ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان)

صفحه 49-60

شهریار صبح زاهدی؛ رامین نقدی؛ محمد رضا غریب رضا؛ علی صالحی؛ قوام الدین زاهدی


تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان

صفحه 75-87

احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی؛ یازمراد کوسه غراوی


ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک

صفحه 89-100

فرشته کردرستمی؛ پدرام عطارد؛ امید بزرگ حداد؛ وحید اعتماد؛ کریم عباسپور؛ رالف لودویگ