پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

2 استاد گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

4 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

چکیده

الگوهای توزیع نیتروژن در جهان در حال تغییر است و امروزه به یک معظل جدی زیست‌‌محیطی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در توده دست‌کاشت بلند مازو در سری افراتخت جنگل‌های چوب و کاغذ مازندران واقع در شهرستان ساری بود. در این پژوهش چهار تیمار در سه تکرار به‌طور تصادفی در 12 قطعه‌نمونه 20×10 مترمربعی در عرصه مورد پژوهش پیاده شد. تیمارهای شبیه‌سازی ته-نشست نیتروژن شامل، صفر (شاهد)، (50، کم)، ( 100، متوسط) و (150، زیاد) کیلوگرم محلول نیترات آمونیوم در هکتار در سال بود که به‌صورت ماهیانه در عرصه اضافه شد. نمونه‌برداری از خاک و لاشبرگ در چهار فصل انجام شد. در انتهای دوره شبیه‌سازی، افزایش در مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تیمار زیاد (01/0>P) ته‌نشست نیتروژن در لایه لاشبرگ مشاهده شد. همچنین این روند افزایشی در رابطه با کربن موجود در لایه لاشبرگ در پایان دوره شبیه‌سازی در سطوح 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن نیز دیده شد. در پایان دوره شبیه‌سازی، کمترین مقدار pH خاک، مربوط به تیمار زیاد و بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد بود. در رابطه با پتاسیم و فسفر تیمار شاهد به‌ترتیب با 290±5 و 1/0±15 (میلی‌گرم بر کیلوگرم) دارای بیشترین و تیمار سطوح زیاد نیتروژن 4±221 و 1/0±1/8 (میلی‌گرم بر کیلوگرم) دارای کمترین مقدار بودند. نتایج حاصل از این پژوهش را می‌توان چنین تفسیر کرد که وقتی مقدار نیتروژن در خاک افزایش یابد نرخ تجزیه و فعالیت میکروبی خاک را کاهش داده و موجب تغییر ترکیب شیمیایی لاشبرگ و خاک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Soil and Litter Chemical Characteristics to Simulation of Nitrogen Deposition in Quercus castaneifolia Stand

نویسندگان [English]

  • Azam Nouraei 1
  • Hamid Jalilvand or Djalilvand 2
  • Seyed Mohammad Hojjati 3
  • Seyed Jalil Alavi 4
1 Ph.D. Graduate Student, Department of Sciences and Forest Engineering, College of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Professor., Dep. of Sciences and Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran.
3 Associate Prof., Dep. of Sciences and Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran.
4 Assistant Prof., Dep. of forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran.
چکیده [English]

The patterns of nitrogen distribution in the world are changing and today have become a serious environmental problem. The aim of this study was to investigate the biochemical response of soil and litter to simulated nitrogen deposition in chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia). Four treatments in twelve plots of 20 m × 10 m2 were randomly established in the plantation stand. Four simulated nitrogen deposition treatments were considered including zero (control), 50 (low), 100 (medium) and 150 (high) kg N ha−1 year−1, with four seasons in each month. At the end of the simulated period, an increasing trend in nitrogen, phosphorus and potassium was observed in high nitrogen deposition treatment. The carbon in the litter layer at the end of the simulated period was also significant (P < 0.01) at levels of 100 and 150 kg N. At the end of simulation period, the lowest soil pH changed were observed in the high treatment and the highest in the control treatment. The highest amount of potassium and phosphorus were observed in control treatment 290±5 and 15±0.1, respectively, while in the high simulated nitrogen treatments the lowest values were 221±4 and 8.1±0.1, respectively. The results of this study showed that when the nitrogen content in the soil increased, it could decrease the rate of decomposition and microbial activity in the soil and cause a change in the chemical composition of the litter layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus castaneifolia
  • Litter
  • Nitrogen cycle
  • Soil chemistry