دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 449-631