بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، باغ گیاه‌شناسی نوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ منابع طبیعی نور، تهران

3 استاد موزۀ تاریخ طبیعی استکهلم، بخش کریپتوگامیک، استکهلم، سوئد

4 مربی پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، باغ گیاه‌شناسی نوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

به‌منظور پی‌ بردن به نحوۀ توزیع افراد و تغییرات وفور خزه‌های پوست‌نشین (کورتیکولوس)، در رابطه با تغییرات اکوسیستم‌ها که خود تحت تأثیر تغییرات ارتفاعی است، جنگل‌های جنوب نوشهر در امتداد یک ترانسکت طولی از ارتفاع 0 تا 2500 متر انتخاب شد. این جنگل‌ها به سه لایۀ ارتفاعی یا اکوسیستم که دارای تیپ‌های جنگلی مشخص و غالبی بودند، تقسیم و در هر تیپ 100 درخت به‌عنوان سطوح میزبان برای خزه‌های پوست‌نشین انتخاب شد. با استفاده از شاخص‌های پارامتریک تنوع و انواعی از مدل‌های توزیع وفور، تغییرات وفور گونه‌ای و تنوع موجود در امتداد شیب تغییرات ارتفاعی بررسی شد. نتایج نشان داد که تیپ راش- ممرز با قرارگیری در لایه‌های میانی جنگل که از بارش‌های بیشتری نیز برخوردار است، در همۀ مدل‌های استفاده‌شده از دو تیپ انجیلی- ممرز در ارتفاع پایین‌ و اوری- لور در ارتفاع بالاتر متنوع‌تر است و دو تیپ مستقر در لایه‌های پایینی، تغییرات وفور و جمعیت خزه‌های وابسته به آن با مدل توزیع عصای شکسته تطابق دارند که این موضوع، برخلاف تیپ غالب ارتفاعات است که از مدل لگاریتمی پیروی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation parametric diversity models in epiphytic corticolous mosses in relation to elevation changes in Caspian forests, south of Nowshahr (north of Iran)

نویسندگان [English]

  • H. Zare 1
  • M. Akbarinia 2
  • L. Hednäs 3
  • T. Amini 4
1 1Assistant Prof., Nowshahr Botanical Garden, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Dept. of Botany, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden
4 Senior Research Expert, Nowshahr Botanical Garden, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to understand the distribution models of corticolous mosses (epiphytes growing on trees barks) and variations in the their abundance related to altitudinal gradients, southern forests of nowshahr were selected along a longitudinal transect from 0-2500 m.a.s.l. These forests consisted of three dominant forest types and within each type, 100 trees were selected as mosses substrata. By using parametercdiversity indices and a variety of abundance distribution models, the extent of species abundance variation and diversity of the species have been studied along the altitudinal gradient. Results showed that, in the middle layers of Hyrcanian forests, which has more precipitation, Fagus orientalis-Carpinus betulus forest types were significantly more diverse than other types including Parrotia persica-Carpinus betulus in the lower parts and Quercus macranthera-Carpinus orientalis in upper parts. The distribution model of two lower types were fitted in broken-stick model but Quercus macranthera-Carpinus orientalis which was in the upper parts was fitted in the logarithmic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance distribution
  • Diversity ordering
  • Evenness indices
  • Hyrcanian forests