بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

بهره‌برداری جنگل از مهم‌ترین هدف‌های سیستم مدیریت جنگل است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل با استفاده از نظر خبرگان، کارشناسان متخصص در این حوزه و جوامع روستایی ساکن در حاشیۀ جنگل‌ها بوده است. برای اجرای این پژوهش جنگل‌های تحت مدیریت حوزۀ ادارۀ کل منابع طبیعی استان مازندران (ساری) انتخاب شد. به‌منظور شناسایی پیامدهای مؤثر و مهم اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده گردید. برای محاسبۀ وزن و اولویت پیامدها نیز به‌ترتیب از تکنیک اِنتروپی و تاپسیس استفاده شد. از تجزیه‌وتحلیل یافته‌های این پژوهش، 12 پیامد مثبت و 8 پیامد منفی از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی برای بهره‌برداری چوبی جنگل استخراج شد که نتایج وزن‌دهی آنها با استفاده از تکنیک اِنتروپی نشان داد پیامد مثبت ایجاد اشتغال با وزن 083560/0 و پیامد منفی هزینه‌های بهره‌برداری جنگل با وزن 125503/0، بیشترین وزن را در میان سایر پیامدهای بهره‌برداری چوبی جنگل به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج اولویت‌بندی پیامدهای مثبت و منفی بهره‌برداری چوبی جنگل با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داد که دیدگاه اقتصادی در هر دو پیامد بیشترین اولویت را به خود اختصاص داد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود به پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی بهره‌برداری چوبی جنگل در برنامه‌های مدیریتی جنگل توجه بیشتری شود و تنها بر توقف بهره‌برداری جنگل تأکید نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation on the economic and social consequences of forest logging in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • S Shirzadi Laskookalaye 1
  • H Amirnejad 2
  • S Hoseini 3
1 Assistant Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran
2 Associate Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran
3 Ph.D of Foresty., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran
چکیده [English]

Forest logging is one of the most important goals of forest management system having different economic and social consequences. This research aims at identifying, weighting and prioritizing the economic and social consequences of forest logging using the points of view of the experts, specialists in this fild and rural communities on the margins of forested forests. For thispurpose, forests managed by the department of natural resources of Mazandaran province in Sari were selected. In this regard, a researcher-made questionnaire has been used to identify the effective and important consequences of forest logging from both economic and social perspectives. Entropy technique has been used to calculate their weight and TOPSIS has been applied to prioritize them. Analyzing the findings of this study by using 55 questionnaires identified 12 positive and 8 negative consequences from economic and social aspects of forest logging. The results of weighting the positive and negative consequences of forest logging using entropy technique showed that employment created positive consequence with weight (0.083560) and logging costs negative consequence with weights (0.125503) had the highest weight among other consequences. Also the results of prioritizing the positive and negative consequences of forest logging by TOPSIS technique showed that the economic viewpoint had the highest priority in both consequences. Therefore, it is suggested more attention be paid to the positive and negative economic consequences of forest logging in forest management programs and not to focus only on stopping the forest logging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest logging consequences
  • Mazandaran forests
  • Entropy
  • TOPSIS