بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران.

چکیده

در این تحقیق، به‌منظور بررسی آثار متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌ها در ایران از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفۀ توزیعی طی دورۀ 1370 تا 1393 استفاده شد. نتایج الگوی کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که وقفۀ متغیر وابسته در سطح 10 درصد معنادار است، با توجه به آمارۀ بنرجی، رابطۀ بلندمدت بین متغیرها تأیید می‌شود. نتایج الگوی بلندمدت نشان می‌دهد که درآمد سرانه دارای علامت منفی و در سطح 1 درصد معنادار بوده و متغیر توان دوم درآمد سرانه نیز دارای علامت مثبت و در سطح 1 درصد معنادار است. به‌عبارتی رابطۀ Uشکلی بین تخریب جنگل و درآمد سرانه وجود دارد که به‌معنای تطابق نداشتن فرضیۀ زیست‌محیطی کوزنتس دربارۀ تخریب جنگل‌ها در ایران است. همچنین کشش برآوردی درآمد سرانه نشان می‌دهد که با افزایش 1 درصدی درآمد سرانه، تخریب 03/4 درصد کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه درآمد سرانه از تقسیم تولید داخلی به جمعیت به‌دست می‌آید، برای رسیدن به کمترین تخریب در رابطۀ بین درآمد سرانه و تخریب جنگل پیشنهاد می‌شود که در تولید داخلی، به ملاحظات محیط زیستی توجه شود؛ به‌عبارتی با حسابداری سبز علاوه‌بر وارد کردن درآمد حاصل از جنگل، هزینه‌های تخریب جنگل نیز لحاظ شود. در صورت برداشت از جنگل زمینۀ کاشت و احیای دوباره در نظر گرفته شود. سیاست‌های جمعیتی نیز بهتر است به‌سمت تناسب جمعیت با منابع سوق داده شود. متغیرهای نسبت بارندگی به دما و توان دوم نسبت بارندگی به دما به‌ترتیب دارای علامت منفی و مثبت و هر دو معنادار هستند. بهعبارتی رابطۀ U‌ شکلی بین تخریب جنگل و نسبت بارندگی به دما وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of climatic and economic variables on forest degradation of Iran

نویسندگان [English]

  • I saleh 1
  • H Rafiee 2
  • S.Sh Mirbagheri 3
1 Associate Prof., Agricultural economics, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development of Agricultural, University of Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Agricultural economics, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development of Agricultural, University of Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Agricultural economics, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development of Agricultural, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, in order to investigate the effects of climatic-economic variables on the degradation of forests in Iran, the Autoregressive Distributed-lagged model (ARDL) has been applied during the period from 1991 to 2014. The results of the short-term estimation revealed that the dependent variable is significant at the 10% level and also, according to the "Bannerji statistics", the long-term relationship between the variables is confirmed. Long-term model results reveal that the per capita income has a negative sign which is significant at 1% level. The second-power variable has a positive sign which is significant at 1% level, in other words, there is U-shaped relationship between the degradation of forest and per capita income, which means that Kuznets's environmental hypothesis is not in line with the degradation of forests in Iran. Moreover, the elasticity of per capita income reveals that with a one percent increase in per capita income, the degradation of forest will decline by 4.03 percent. Considering that per capita income is derived from GDP into the population, therefore, in order to achieve the least degradation in the relationship between per capita income and deforestation, it is recommended to pay attention to environmental considerations in domestic production. In other words, considering green accounting, in addition to importing forest income, forest degradation costs are also included. In case of harvesting, the conditions of planting and restoration should be considered. It is also suggested that in the field of population, demographic policies should also be oriented towards the proportionate populations with resources. Also, the variables of rainfall to temperature ratio and the second power of precipitation to temperature ratio have negative and positive signs respectively. In other words, there is a U-shaped relationship between forest degradation and precipitation to temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto Regressive Distributed Lag
  • Deforestation
  • Economic-Climate variables
  • Iranian forests.‌‌‌