ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع ‌طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع ‌طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد کیفیت روش‌های عددی آماری (شاخص تعلقه فی و ارزش معرف) و غیرآماری (شاخص پایایی نسبی و نسبت تاج‌پوشش کل) در تعیین گونه‌های معرف جوامع گیاهی راش جنگل‌های هیرکانی شرقی (شصت‌کلا و توسکستان) را ارزیابی کند. برای این منظور، نخست با استفاده از روش گونه‌های معرف دوطرفه یا TWINSPAN شش گروه بوم‌شناختی طبقه‌بندی شد. سپس با بهره‌گیری از روش تخصیص مجموع مقادیر ارزش معرف/ اجتماع‌پذیری گونه- گروه یا TFVI (به‌عنوان شاخص تشابه در اختصاص قطعه ‌نمونه- گروه) و براساس هریک از شاخص‌های ده‌گانۀ تعیین گونۀ معرف (در قالب ده الگوریتم)، طبقه‌بندی مجدد گروه‌ها انجام گرفت. بررسی میزان انطباق نتایج هر یک از الگوریتم‌های طبقه‌بندی بر نتایج جوامع گیاهی اولیه که در نتیجۀ کاربرد روش سنتز جدولی براون بلانکه به‌دست آمدند، نشان داد که گروه‌های به‌دست‌آمده از شاخص تخصیص TFVI در صورت استفاده از دو شاخص فی تعدیل‌شده براساس داده‌های حضور- غیاب (84 درصد) و روش پایایی نسبی (82 درصد) به‌ترتیب بیشترین انطباق بر جوامع گیاهی منطقه را نشان می‌دهند. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از دو شاخص فی اصلاح‌شده براساس داده‌های حضور- غیاب و شاخص پایایی نسبی نسبت به شاخص‌های دیگر در برآورد درجۀ اجتماع‌پذیری گونه- گروه یا تعیین گونه‌های معرف در تجزیه‌و‌تحلیل جوامع گیاهی در اولویت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the different indicator species analysis in the classification of plant communities

نویسندگان [English]

  • B.G. Saberi 1
  • O. Esmailzadeh 2
  • H. Asadi 3
1 M.Sc., Student, Dept. of Forest Science and Engineering, Faculty of Natural Resources and Sea Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Forest Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University Noor, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Forest Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran
چکیده [English]

The goal of this study is to evaluate the quality of numerical methods (Phi fidelity and indicator value indices) and non-statistical (constancy ratio and total cover ratio indices) in determining the indicator species of Beech plant communities in the eastern Hyrcanian forests. For this purpose, six ecological groups were first classified using two-way indicator analysis or TWINSPAN. Then, by using sum of the indicator value/association indices or TFVI, as a similarity index for assignment of the plot to the plant communities, with emphasizing the result of species and plant communities association (based on 10 algorithms), the groups were reclassified. Evaluating the compatibility of the results of each classification algorithms with the initial plant communities which have been classified by Braun-Blanquet synoptic table showed that reclassification of sample sites by using TFVI when is derived by group-equalized and incidence-based phi index (84%) and constancy ratio method (82%) showed the highest adaptability with the initial plant communities respectively. Totally, the results of this research revealed that group-equalized and incidence-based phi fidelity and constancy ratio indices have the most priority in assessing the association between species and groups of sites or in determining the diagnostic species of plant communities than the other assoiation indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constancy Ratio
  • Site-groups assignment
  • Association indices of species-group
  • Ecological groups