بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده منابع طبیعی

2 عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی

3 مسئول پزوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات

4 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج

چکیده

جنس زالزالک (Crataegus L.) از مهم‌ترین درختچه‌های زینتی و دارویی و بسیار مقاوم به شرایط محیطی است. جوانه‌زنی بذر در گونه‌های جنس زالزالک به‌دلیل داشتن آندوکارپ استخوانی و خواب جنین به سختی انجام می‌گیرد. به‌منظور بررسی درصد جوانه‌زنی بذر Crataegus pseudoheterophylla تحت تیمارهای خراش‏دهی مکانیکی و آب اکسیژنه، بذرها در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلدان‌های پلاستیکی کاشته شدند. تیمارهای خراش‏دهی مکانیکی و محلول شیمیایی آب اکسیژنة یک درصد با مدت زمان‌های (0، 40، 60، 90، 120، 150، 180، 210 و 240 دقیقه) در ترکیب با لایه‌گذاری متناوب (یک ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی، یک ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی، یک ماه سرمادهی) انجام گرفت. مقدار کارتنوئید، آنتوسیانین، کربوهیدرات‌های محلول و عناصر معدنی در میوه و بذر نیز تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی در تیمار خراش‏دهی مکانیکی (7/19 درصد) در مدت زمان 240 دقیقه و در آب اکسیژنه یک درصد (7/26 درصد) در مدت زمان 120 دقیقه وجود دارد. مقدار کارتنوئید در میوه و بذر به‌ترتیب 598/0 و 27/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تازه، آنتوسیانین 3/6 و 33/0 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک، کربوهیدرات محلول 3/89 و 4/15 گرم بر 100 گرم وزن خشک، کلسیم 4/3076 و 892 میلی‌گرم بر کیلوگرم، فسفر 9/2023 و 8/701 میلی‌گرم بر کیلوگرم، پتاسیم 3/6391 و 1456 میلی‌گرم بر کیلوگرم، منیزیم 6/904 و 4/346 میلی‌گرم بر کیلوگرم و نیتروژن 2/1 و 0 درصد اندازه‌گیری شد. در نتیجه می‌توان گفت بذرهای زالزالک دارای خواب عمیق فیزیکی و فیزیولوژیکی و گوشت میوه و بذر آن حاوی میزان بالایی از ترکیب‌های فنولیکی، کربوهیدرات‌های محلول، کارتنوئیدها و مواد معدنی می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the germination of Crataegus pseudoheterophylla seed and determining the chemical compositions of fruit and seed

نویسنده [English]

  • masoud tabari kochaksaraei 2
چکیده [English]

The genus of hawthorn(Crataegus L.) is considered as the most important ornamental and medicinal shrubs and is resistant to environmental conditions. Its seed germination is poor, due to stony endocarp and embryo dormancy. In order to evaluate the germination of Crataegus pseudoheterophylla seed under mechanical scarification and hydrogen peroxide treatments, the seeds were sown in plastic pots as randomized completely block design (RCBD) with three replicates. Treatments including mechanical scarification and soaking in 1% hydrogen peroxide for 0, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 210 and 240 minutes in combination with alternate layering (one month at 4°C and 2 weeks at 23°C, one month at 4°C and 2 weeks at 23°C, 4 weeks at 4°C) were applied. Carotenoid contents, anthocyanin, soluble carbohydrates, and minerals in fruit and seed were determined. The highest germination percentage was obtained in mechanical scarification (19.7%) for 240 min. and in hydrogen peroxide (26.7%) for 120 min. In fruit and seed, the amount of Carotenoid, anthocyanin, soluble carbohydrates were 0.598 and 0.27 mg/FW, 6.3 and 0.33 mg/g DW, 89.3 and 15.4 g/100 g DW, respectively. Also, the concentrations of Ca, P, K, Mg, and N were 3076.4 and 892 mg/Kg, 2023.9 and 701.8 mg/Kg, 6391.3 and 1456 mg/Kg, 904.6 and 346.4 mg/Kg, 1.2 and 0%, respectively. It is concluded that seeds of hawthorn including deep endocarp and physiological dormancy and fruit and seed of hawthorn are a rich source of phenolic contents, soluble carbohydrates, carotenoids and minerals. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Carbohydrates
  • Carotenoid
  • Minerals
  • Scarification