دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 285-432 

مقاله پژوهشی

بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر

صفحه 285-297

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی