رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

5 فارغ التحصیل علوم گیاهی دانشگاه خوارزمی

چکیده

قارچ‌های میکوریزی از اجزای حیاتی سیستم‌های پایدار خاک و گیاه‌اند و یکی از راهبردهای مناسب برای جنگلکاری و نهالکاری پایدار محسوب می‌شوند. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت همزیستی میکوریزی، فعالیت آنزیم‌های اسید و آلکالین فسفاتاز و عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم ریزوسفر گونة شن (Lonicera nummulariifolia)  در رویشگاه چهارطاق اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. بدین منظور از ریشه‌های پنج پایه از شن و خاک اطراف آنها در دو فصل بهار و پاییز نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که شن یک گیاه میکوریزی است. درصد کلنیزاسیون میکوریزی در بهار 2/90 و در پاییز 6/80 بود. همچنین فعالیت آنزیم‌های اسید و آلکالین فسفاتاز به‌ترتیب در بهار 59/240 و 85/392 و در پاییز 48/146 و 295 میکروگرم پارانیترو فنیل فسفات در گرم خاک بود. تمامی عناصر اندازه‌گیری‌‌شده در بهار مقادیر بیشتری نسبت به پاییز داشتند. ضریب همبستگی معنی‌داری بین فسفاتازهای خاک با نیتروژن کل و مادة آلی در بهار و آلکالین فسفاتاز و نیتروژن کل در پاییز وجود داشت. بالا بودن کلنیزاسیون میکوریز آربسکولار و فعالیت اسید فسفاتاز در بهار می‌تواند به‌دلیل شرایط مطلوب خاک و رشد ریشه‌های مویین گیاه در اوایل فصل رویشی باشد. با توجه به منشأ میکروبی فسفاتاز قلیایی، افزایش این آنزیم در بهار شاخصی برای افزایش کمی و کیفی میکروارگانیسم‌ها، افزایش معدنی‌ شدن مواد آلی و ازدیاد مواد غذایی است. در مجموع، درصد چشمگیر کلنیزاسیون ریشه در شن، وابستگی این گونه را به همزیستی میکوریزایی نشان می‌دهد، بنابراین تأثیر این قارچ‌ها در نهالکاری با این گونه به‌خصوص در رویشگاه‌های تخریب‌یافته بسیار حیاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship of mycorrhizal symbiosis with nutrients of phosphorus, nitrogen and potassium, and soil enzymes in rhizosphere of Lonicera nummulariifolia in Chahartagh Ardal habitat

نویسنده [English]

  • Mohammad Matinizadeh 1
چکیده [English]

Mycorrhizal fungi are essential components of sustainable soil–plant systems and have a main role in sustainable forestry. The present study was carried out to investigate the evaluating status of mycorrhizal symbiosis, activities of acid and alkaline phosphatase and some nutrients (phosphorus, nitrogen and potassium) in rhizosphere of Lonicera nummulariifolia located in Chahartagh Ardal habitat in Chaharmahal va Bakhtiari Province. For this purpose, roots of five trees of L. nummulariifoli and soils around them were sampled in spring and autumn. The results showed that Lonicera is an incredible symbiosis since the percentage of colonization was 90.2 and 80.6 in spring and autumn, respectively. The activity of acid and alkaline phosphatase also was 240.59 and 392.85 in spring and 146.48 and 295 (ρNP) in autumn, respectively. All measured elements had higher values in spring than autumn. Correlation was significant between soil phosphatases with total nitrogen and organic matter in spring and alkaline phosphatase with total nitrogen in autumn. High level of AMF colonization and acid phosphatase activity in spring may be due to good conditions of soil and growing of root hairs are in the early growing season. With regard to the microbial origin of alkaline phosphatase, increasing this enzyme in spring illustrated increasing the quality and quantity of microorganisms and mineralization of organic matter and rising nutrients. In general, impressive percentage of mycorrhizal colonization in L. nummulariifolia indicates dependency of this species to mycorrhizal symbiosis. Therefore, the role of these fungi in planting with this species, especially in destruction habitats, is vital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular
  • colonization
  • Phosphatases
  • Seasonal variation