بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیة گیاهچة زردتاغ Haloxylon persicum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ویژگی جوانه‌زنی سریع در تاغ، راهی برای سازگاری در مناطق شور و خشک قلمداد شده است. در مواقعی که به طور کوتاه‌مدت، آب کافی در اختیار بذر قرار می‌‌گیرد، این بذور می‌‌توانند با سرعت جوانه بزنند و مستقر شوند. مرحلة جوانه‌زنی یکی از مراحل مهم در طول دورة رشد گیاهان است که اغلب تحت تأثیر تنش‌های محیطی به‌ویژه شوری قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچة زردتاغ ((Haloxylon persicum، آزمایشی با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. سطوح مختلف شوری شامل 0، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450 و500 میلی‌مولار کلرید سدیم بود. در طول دورة آزمایش، سرعت و درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه اندازه‌گیری شد. با افزایش شوری، سرعت جوانه‌زنی کاهش یافت، ولی نتایج نشان داد که بذر گونة زردتاغ در 350 میلی‌مول Nacl حدود 43 درصد جوانه‌زنی دارد و می‌‌تواند به‌طور طبیعی این مقدار نمک را تحمل کند. نتایج تجزیة واریانس نشان داد که در سطح احتمال 1 درصد، اختلاف معنی‌دار از لحاظ درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و شاخص بنیة بذر وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of salt stress on germination and early growth of Haloxylon persicum seedling

چکیده [English]

Fast germination in Haloxylon persicum is considered as an adaptation strategy to salty and drought areas, so that, if enough moisture is prepared for the seeds in a short period, the seeds can germinate and establish very fast. Germination of plants as an important growing stage, often influenced by environmental stresses, particularly salinity. This study was conducted to evaluate the salt tolerance in Haloxylon persicum, at the germination stage. Salinity levels, including 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 and 500 mM (Nacl) were applied as randomized complete design with three replicates in the laboratory. Germination percentage and rate were measured in the Petri dishes, and radicle and stem let lengths were recorded at seedling stage. Although germination rate decreased with increasing salinity, but the results showed that Haloxylon persicum has about 43% seed germination in 350 mM Nacl and was able to withstand the salt content naturally. Results indicated that increasing salinity caused a significant (p<0.01) reduction in percentage germination and rate, radicle lengths, stemlet lengths and vigor index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Haloxylon persicum
  • Radicle
  • Salinity
  • Stemlet