ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یاسوج

چکیده

با افزایش تقاضا برای استفاده‌های تفرجی از مناطق جنگلی، مناطقی تحت عنوان پارک جنگلی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای گردشگران طبیعت مشخص شده و برای آن برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی صورت پذیرفته است. جاده‌های جنگلی مهم‌ترین ابزار دسترسی به ‌این مناطق محسوب می‌شوند. در طراحی و ساخت جاده‌های جنگلی باید افزون بر رعایت معیارهای فنی، معیارهای مربوط به چشم‌انداز و حفظ منظر نیز لحاظ شود. هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کنونی جادۀ پارک جنگلی یاسوج از دیدگاه‌های فنی و چشم‌انداز است. با استفاده از یک شبکۀ آماربرداری 200×250 متری، چشم‌اندازهای موجود در محل تلاقی خطوط شبکه در محدوده پارک ارزیابی شد. معیار‌های فنی ساخت جادۀ جنگلی نیز با پرسش از کارشناسان و جمع‌آوری اطلاعات از منطقه ارزیابی و با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) وزن‌دهی شدند. در نهایت با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاری MCE و GIS، وضعیت جاده از ‌نظر چشم‏انداز و معیارهای فنی ارزیابی شد. نتایج نشان داد تنها  25 درصد از طول جادۀ موجود، در منطقه‌ای با ارزش چشم‏اندازی درجه یک واقع شده است. همچنین بخشی از جادۀ کنونی در منطقه‌ای حساس به فرسایش ساخته شده که در آینده می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن شود. تحقیق حاضر می‌تواند راهنمای مناسبی به‌منظور بهبود وضعیت کنونی جاده در پارک جنگلی یاسوج باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of planning status of roads in Yasouj Forest Park from the natural landscapes aspects

چکیده [English]

Due to increasing demand for recreational activities in forested area, forest parks are being developed rapidly. A well-organized road network is very important infrastructure to access this kind of area. For such area and land use the road network should meet not only the technical criteria but also landscape and vision criteria. This study was conducted to assess the existing road network of Yasouj Forest Park (YFP), from technical and landscape points of view. Various landscapes were selected within YFP area to be assessed using a 200×250 meter sampling network. Technical criteria were then weighted using the pair-wise comparison method. Finally, Multi Criteria Evaluation (MCE) technique was used to assess the existing road network based on both technical and landscape criteria in GIS environment. According to the results, only 25% of the road network is located in the best rated classification. Also, our results showed that some parts of the existing roads were constructed in susceptible areas for erosion causing more cost for road maintenance in future. Results of this research can be a suitable guide to improve the current situation of the road network of YFP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest park
  • Forest Road
  • Landscape assessment
  • MCE