بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر (Populus spp.) در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به‌دلیل کمبود مستندات صنوبرکاری‌های محلی، 50 قطعه نمونه در استان کردستان به‌صورت سیستماتیک-تصادفی انتخاب و ویژگی‌های رویشگاهی و رویشی آنها در سال 1397 ثبت شد. برای صفات رویشی درختان، 30 درخت در هر قطعه به‌صورت تصادفی اندازه‌گیری و داده‌ها براساس طرح آشیانه‌ای با فاکتورهای شهرستان و صنوبرکاری درون شهرستان تجزیۀ واریانس و برای صفات کیفی، فراوانی سطوح آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که 92 درصد صنوبرها گونۀ تبریزی (Populus nigra L.) و 8 درصد کبوده (P. alba L.) ؛ 80 درصد دارای تاج کشیده و تنۀ راست و 20 درصد با تاج گسترده، تنۀ موجدار و چندشاخه هستند؛ 90 درصد آنها با کاشت مستقیم قلمه‌های محلی به‌صورت گروهی یا در حاشیۀ نهرها و مزارع بودند. متوسط سن درختان 2/17 سال و 65 درصد آنها جست­زا بودند. متوسط سطح صنوبرکاری‌ها 1628 متر مربع با میانگین 1481 درخت در هکتار، زنده‌مانی درختان 8/35 درصد، میانگین قطر برابرسینه و ارتفاع درخت به‌ترتیب 17/0 و 2/14 متر و حجم چوب درخت، حجم چوب در هکتار و رویش حجمی سالانه در هکتار به‌ترتیب برابر 21/0، 43/308 و 73/17 (دامنۀ 3/7 تا 5/27) متر مکعب بود. بین شهرستان‌ها و صنوبرکاری‌های درون شهرستان از لحاظ صفات رویشی اختلافات معنی‌داری (01/0p≤) وجود داشت. زمان بهره‌برداری صنوبرهای بومی 5/2 برابر، تراکم کاشت درختان هشت تا ده برابر، رشد قطری، ارتفاعی و حجم چوب آنها هم به‌ترتیب معادل 40، 54 و 45 درصد صنوبرهای اصلاح‌شده بود. در مجموع، اغلب صنوبرکاری‌های کردستان به‌صورت کشت مکمل (نه زراعت اصلی)، با کاشت و داشت سنتی، عملکرد چوب کم و رقابت‌ناپذیر با زراعت‌های مرسوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of qualitative and quantitative characteristics of local Populus spp. trees (Case study: Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • B. Yousefi 1
  • M. Kalagari 2
1 Associate prof., Research Division of Natural Resources, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Sanandaj, I. R. Iran
2 Associate prof., Poplar and Fast growing Trees Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Due to the lack of documentation on local poplar farms, 50 sample plots in Kurdistan province were random-systematically- selected and their habitat and vegetative characteristics were recorded in 2018. For quantitative vegetative traits such as tree diameter and height, 30 trees within sample plot were randomly measured and data were analyzed based on nested design (including the factors of city, poplar plot within the city and trees within the plot in the city) and for qualitative traits, their frequencies werecalculated. The results showed that 92% of the poplars in the province belonged to the Populus nigra and 8% of them belonged to P. alba. About 80% of the poplars in the province were closed crown with right trunk and 20% had a wide crown with wavy trunk and multi-stemmed. About 90% of the sproutswere directly planted with 50- 150 cm (Khalf) cuttings in groups, cultivated at the margins of the river, agriculture and garden, and were  more than 6 years old. The average age of poplar stands was 17.2 years old and about 65% of them were second or third stage sprout farms. The average of ​​poplar areas was 1628 m2 with average of 1481 trees per hectare, average survival rate of trees 35.8%. The mean of tree DBH and height were 0.17 and 14.2 m, respectively and mean of tree volume and wood volume per hectare equal to 0.21 and 308.43 m3, respectively. Also, the mean of the average annual volume growth was 17.73 (range: 7.3-27.5) m3/ha and there were significant differences (p≤0.01) among the cities of the province as well as the stands in the cities for the mentioned quantitative characteristics. The results showed that the time of exploitation of the native poplar stands was 2.5 times more than modified and industrial farms, the planting density of trees was 8-10 times higher but the diameter, height and volume of wood of the native stands were 40%, 54% and 45% respectively of them. In addition, based on the results, most of poplar farms of Kurdistan province were as a complementary cultivation with traditional planting methods and low wood yield and non-competitive with conventional cultures, thus, should be improved in the wood cultivation and production programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition assessment
  • Populus spp
  • wood farming
  • wood production
Asadi, F., & Bagheri, R. (1999). Investigation on poplar cultivated area change by aerial photographs and land control. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 3(1), 89-108.
Asadi, F., Noori, F., & Yousefi, B. (2015). Growth variations in poplar (Populus nigra L.) plantations in riverbanks of Kermanshah Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 23(2), 209-221.
Asadi, F., Espahbodi, K., & Sadati, S.E. (2019). Evaluation of technical defects of poplar farmings in Mazandaran province. Iranian Journal of Forest, 11(3), 401-414.
Bagheri, R., Modir-Rahmati, A., Nomeirian, M., & Zobeiri, M. (2001). Qualitative, Quantitative Study of Zanjanroud Region Poplar Plantations.). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 7, 35-36.
Benomar, L., Des Rochers, A., & Larocque, G.R. (2012). The effects of spacing on growth, morphology and biomass production and allocation in two hybrid poplar clones - growing in the boreal region of Canada. Trees, 26(3), 939-949.
Eslam Doost, J., Sohrabi, H., Hosaini, S.M. & Moradi, Z. (2015). Evaluation of different methods of determining the coefficient of shape to estimate the volume of planted Populus trees (Galadeh area-Mazandaran province). Journal of Applied Ecology, 4(12), 67-76. 

Faal-Khah, I., Ramezan Kakroudi, E., Alijanpour, A., & Banch Shafiei, A. (2016). The effect of spacing on quantitative and qualitative characteristics of black poplar (Populus nigra L.). Journal of Forest Research and Development, 2(4), 337-351.

FAO (2012). Poplar and willows sustainable livelihoods and rural development. International Poplar Commission, 24th session Dehradun, India, 226pp.
FAO (2016). Poplar and other fast growing trees renewable resources for future green economics. International Poplar Commission, 25th session Berlin, Germany, 106pp.
Gagnon, D., Fortier, J., Truax, B., & Lambert, F. (2012). High yield and carbon storage in 9- year-old hybrid poplar riparian buffers in southeastern Canada. 24th Session of International Poplar Commission, 30 Oct-Nov 2012, India, Dehradun, 228p.
Ghasemi, R., & Modirrahmati, A. (2003). Experiment of adaptation & study of poplar (closed crown colonies) different colonies wood production level in Karaj region. Periodical of Iran's Forest & Poplar Researches, 11(3),359-390.
Ghasemi, R. (2008). Final report of the research project on the adaptation of suitable clones in the Karaj region. Research Institute of Forests and Rangelands of Iran, 75 pp.
Hanafi, A., & Hatami, I. (2013). Preparation of Kurdistan province climate map using geographic information systems. Quarterly Journal of Geographic Information Technology Sepehr, 22,  28-24.
Heshmatol Vaezin, S.M., Khezriyan, B., Namiranian, M., Hajjarian, M., Janat Babaii, M., & Shaykhkanlooy Milan, M. (2020). Determining the economically optimal planting interval, planting pattern and rotation age for high-yielding black poplar (Populus nigra L.) clones in West Azerbaijan province, Iran. Iranian Journal of Forest, 129(2), 233-256.
Hemmati, A., & Modir-Rahmati, A.R. (2002). Results of adaptation trial for high yielding poplar clones in west of Kermanshah's paper industries. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 8, 59-86.
Hemmati, A., & Modir-Rahmati, A.R. (2005). Effects of spacing on yield of various clones of Populus nigra (L.). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 13, 343-352.
Jahanpour, F., Badehian, Z., & Soosani, J. (2019). Investigating the efficiency of the carbon sequestration in above-ground biomass of some populous clones. Iranian Journal of Forest, 11(2), 195-205.
Kazemi Najafi, S., Sadaty, S.A., & Ebrahimi, A. (2012). The effect of planting and planting distance on tensile stress in spruce trees. Forest and Products of Wood (Natural Resources of Iran), 65(2), 187-197.
Marcel, V., & Oscar, F. (2000). History of the International Poplar commission (IPC), FAO United Nation. Rome, Italy.
Modir-Rahmati, A.R. (2016). The development of wood farming is inevitable and vital to the country. Publications of the Institute of Forestry and Rangelands of Iran. Nature of Iran Journal, 1(1), 14-21.
Noori, F., Asadi, F., & Modir - Rahmati, A.R. (2010). Growth and wood production of 10 poplar clones (Populus nigra) at the second harvesting period in Kermanshah. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(4), 534-543.
Organization of Management and Planning of Kurdistan Province (OMPK). (2018). Statistical Journal of Kurdistan Province, 2017. First volume (land and climate), second (population), seventh (industry), and tenth (commercial and hotel),308 pp.
Ozcelik, R., & Eler, U. (2009). Effects of release cutting on the development of young natural Lebanon cedar (Cedrus libani A. Rich) stands of western Mediterranean region of Turkey. Journal of Environmental Biology, 30(2), 179-182.
Ragauskas, A., Williams, C.K., Davison, B., Britovsek, G., Cairney, J., Eckert, C.A., Frederick, -  WJ., Hallett, J., Leak, D.J., Liotta, C.L., Meilenz, J.R., Murphy, R., Templer, R., & Tschaplinksi, T. (2006). The path forward for biofuels and biomaterials. Science, 311, 484– 489.
Rowland, D.L., Biagini, B., & Evans, A.S. (2000). Variability among five riparian cottonwood (Populus fremontii Wats.) populations: An examination of size, density, and spatial distribution. Western North American Naturalist, 60(4), 384-393.
Sabeti, H. (1994). Forests, trees and shrubs of Iran. University of Yazd, Yazd, I.R. Iran, 810 pp.
Salari, A. (1999). The final report of the research project on the adaptation of suitable poplar clones in West Azarbaijan. Research Institute of Forest and Rangelands, 78 pp.
Sharifi, M. (2015). Detailed results of agricultural census in Kurdistan province. Organization of Management and Planning of Kurdistan Province. 101 pp.
Sobhani Fard, Y. (2018). Advanced statistical analysis. University Press of Imam Sadegh. second edition, 426 pp.
Soheili Esfahani, S., & Fallah, A. (2014). Quantitative and qualitative characteristics of Populus alba L.) and Populus nigra L. trees in hand-planted stands in the west of Isfahan province. Journal of Forests and Wood Products, Iranian Journal of Natural Resources, 7(1), 244-233.
Tunctaner, K., & Ozel, H.B. (2008). Adaptation of some poplar clones to the lake district in Turkey. SUD Orman Fakultesi Dergisi, 1, 61 – 67.
Yemshanov, D., & McKenney, D. (2008). Fast-growing polar plantations as a bioenergy supply source for Canada. Biomass Bioenergy, 32, 185–197.
Valizadeh, M., & Moghaddam, M. (1994). Experimental plans in agriculture. Pishtaz e Elm Publications, Tabriz, 350 pages.
Yousefi, B. (2009). Poplar; botany, importance, agriculture and its development plan. Agricultural Research Center and Natural Resources of Kurdistan. 29 pp.
Yousefi, B., & Modir-Rahmati, A. (2011). Survey on adaptation and wood yield of Populus nigra clones in comparative populetum of Sanandaj (final stage). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(3), 283-299.
Yousefi, B., Kalagari, M., & Mardani, F. (2020a). Investigation of poplar plantations in different regions of the country - first phase (Kurdistan province). Research Institute of Forest and Rangeland (RIFR), No, 6723.
Yousefi, B., Haydari, M., & Vafaei, S. (2020b). Survey of distribution and surveying of poplar cultivations in the country using Sentinel 2 satellite data - First phase (Kurdistan province). Research Institute of Forest and Rangeland (RIFR), No, 6794.