دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 221-348 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن

صفحه 221-236

10.22034/ijf.2021.141074

زهرا عظیم نژاد؛ ضیاءالدین باده یان؛ عبدالحسین رضایی نژاد


4. بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.)

صفحه 271-284

10.22034/ijf.2021.269085.1761

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ افشین دانه کار؛ مریم مصلحی