دوره و شماره: دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 1-69