ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

توسعۀ پایدار و پایداری در صورتی تحقق می‌یابد که تعادل بین ابعاد انسانی و اکوسیستم ایجاد شود. هدف این تحقیق ارزیابی پایداری و سنجش تاب‌آوری در بوم‌سازگان جنگلی حوضۀ آبخیز توتشامی به‌منظور حفظ تعادل بین ابعاد انسانی و اکوسیستم است. اجرای این مدل شامل ارزیابی پایداری و تعیین میزان تاب‌آوری حوضه است. برای آنالیز و اندازه‌گیری پایداری از روش IUCN و بعد از تلفیق نهایی معیارها و شاخص‌ها برای تولید نقشه از نرم‌افزار ArcGIS استفاده شد. شناسایی عملکردها و کارکردهای حوضه با 54 نوع کارکرد و در قالب چهار کلان خدمات تأمین‌کننده، تنظیم‌کننده، زیستگاهی و فرهنگی طبقه‌بندی شد. بر‌اساس نتایج تحقیق، امتیاز نهایی برای ابعاد اکوسیستم 35 و برای ابعاد انسانی50 به‌دست آمد. دو هدف اصلی بیشینه‌سازی تولید آب و کمینه‌سازی تلفات سالانۀ خاک در کنار پاسخ به تقاضای مردم محلی، در فرایند بهینه‌سازی کارکردها در این پژوهش به انجام رسیده است. با توجه به عملیات آبخیزداری پیش‌بینی‌شده در حوضه، انتظار می‌رود که بخش اکوسیستم به حد پایداری مطلوب برسد و برای آنکه حوضه پایدار بماند باید به بخش اقتصادی و اجتماعی نیز توجه شود که با اقداماتی به‌‌منظور ارتقای سطح زندگی مردم می‌توان به آن دست پیدا کرد. بررسی نتایج سنجش تاب‌آوری حوضۀ آبخیز توتشامی نشان‌دهندۀ پایین بودن آستانۀ تحمل و انعطاف‌پذیری جنگل‌های زاگرس و در نتیجه کاهش تاب‌آوری این اکوسیستم‌ها در برابر تهدیدها و اختلالات احتمالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offer a practical model of criteria and indicators of sustainable forest management with resilience approach in the Zagros vegetation area (Case study: Totshami Watershed of Kermanshah province)

نویسندگان [English]

 • A Karami 1
 • A.A. Karamshahi 2
 • J Mirzei 2
 • J Feghhi 3
 • M Makhdoum 3
1 P.h.D. Student, Faculty of Agriculture, University of Ilam, I. R. Iran
2 Associate Prof., Faculty of Agriculture, University of Ilam, I. R. Iran
3 Associate Prof., Faculty of Agriculture, University of Ilam, I. R. Iran
چکیده [English]

Sustainable development and sustainability will be achieved if there is a balance between the human dimension and ecosystem. The purpose of this study is to evaluate the sustainability and resilience of forest ecosystems in the Totshami watershed, which seeks to maintain a balance between the human and ecosystem dimensions. Implementation of this model includes assessing the sustainability and determining the resilience of the basin. ArcGIS software was used to analyze and measure the sustainability of the IUCN method and after the final combination of indicators and criteria to produce the map. Identification of functions of the basin with 54 types of functions and was classified into four major services: provider, regulator, habitat and culture. Based on the research results, the final score was 35 for ecosystem dimensions and 50 for human dimensions. The two main objectives including maximizing the water production and minimizing the annual soil losses, along with responding to local demand, have been achieved in the process of optimizing the functions in this study. According to the projected watershed management operations in the basin, it is expected that the ecosystem sector will reach the desired level of sustainability, and in order for the basin to remain sustainable, the economic and social sections must also be considered, and it can be achieved by taking steps to improve people's living standards. Evaluation of the results of Totshami watershed resilience measurement during indicates low tolerance threshold and flexibility of Zagros forests and the result is a reduction in the resilience of these ecosystems to potential threats and disruptions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecosystem and human dimensions
 • ecosystem
 • resilience
 • IUCN method
 • sustainable forest management
 • Criteria and indicators
Asadi Nilvan, O., Nazari Samani, A.A., Mohseni Saravi, M., & Zahedi Amiri, Gh. (2014). Determining and evaluating criteria and indicators of sustainability in the Taleghan-Zidasht watershed. Journal of Landscape Management, 5(1), 133-154.
Avatefi Hemmat, M. (2011). Interaction between humans and forest ecosystems: Applying the framework of human ecology and systemic thinking (Case study: of Lira Sar in northern forests). PhD Thesis in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 276 p.
CSIR. (2003). Sustainability Analysis of Human Settlements in South Africa. CSIR Report BOU/C368, 138p.
Gilani Pour, N., Kamran, A., Gilanipour, J., & Aria, H. (2011). Investigating the economic situation of the villagers and measuring their livelihood dependence on the forest (Case study: Kerchi village). Journal Natural Ecosystems of Iran, 3(4), 48-54.
Goushegir, S.Z., Feghhi, J., Mohajer, M.R., Makhdoum, M., & Rousseau, Ch.  (2015). Determining Appropriate Executive Indicators for Monitoring the Sustainability of Forest Functions in Northern Iran (Case Study: Khiroud Forest). Journal of Natural Environment, 68(2), 267-276.
Goleij, A., Hasanzad Navroodi, I., Mohammadi Limaei, S., & Jokar, M. (2016). Determination criteria and indicators for sustainable forest management based on the views of experts and local people (Case study: Asalem Forests, north of Iran). Iranian Journal of Forest, 8(3), 365-379.
IUCN, International Institute for Environment and Development and World Business Council for Sustainable Development.  (2002). Periodic Report, 55p.
IUCN, International Institute for Environment and Development and World Business Council for Sustainable Development.  (2005). Periodic Report, 76p.
Karami, A., & Feqhhi, J. (2011). Investigating the Role of Sustainable Patterns (Forests) Land Use Map in Ecosystem Balance to Achieve Sustainable Management of Natural Resources with the Approach of Landscape Ecology Principles (Case Study: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces). National Conference on Central Zagros Forests; Capabilities and bottlenecks, 536-548.
Karami, A., & Shahi, E. (2018). A Study of the Role of Forests as a Joint Chapter of the Rio Conventions (Climate Change, Biodiversity and Land Degradation) and the Importance of the National Forest Program (NFP), 11th National Congress of Pioneers of Progress, Tehran. 121-132.
Kottak, C. (1999). The New Ecological Anthropology. American Anthropologist. 101, 19-35.
Mahmoudi, B.U., Feqhhi, J., Makhdoom, M., & Avatefi Hemmat, M. (2016). Assessing the process of sustainability at the local level based on the IUCN approach. Journal of Natural Environment, 68(4), 654-663.
Makhdoom, M. (1999). Land Management of Six Forest Sub-Basins of Fars Province A Guide for Strategic Planning in Zagros. Journal of Environmental Studies, 23(19), 50- 41.
Moradi, Gh.H., Feqhhi, J., Zubairi, M., & Wasik, H., (2016). Evaluation of sustainable management indicators in the protected area of Shadi Park in Yazd. Journal of Natural Environment, 96(1), 198-210.
Najafi Far, A. (2011). The role of landuse planning in optimal management of Zagros forests (Case study: Sarab Darrehshahr catchment, Ilam province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(4), 522-510.
National Committee for Sustainable Development. (2015). Report on Iran's Development Agenda after 2015, Environmental Protection Organization, 25p.
Pars Payab Company. (2014). Totshami Multi-Purpose Forestry Project, Headquarters Department of Natural Resources of Kermanshah Province. 6, 950p.
Remedio, E.M., & Bensel, T.G. (2003). Socio-economic and Environmental Impacts of Woodfuel Consumption and Production: A Case Study of Cebu, Philippines. Bangkok: EC-FAO Partnership Programme (2000-2002). Publication of the FAO Office for Asia and the Pacific, Bangkok.
Salmani, A., Poursaeed, A.R., Bayramzadeh, V., & eshraghi Samani, R. (2021).  Explaining the criteria and indicators of sustainable management of forests in Zagros basin from the point of view of forest specialists and experts. Iranian Journal of Forest, 13(1), 43-58.
Zahedi Amiri, Gh. (2005). required indices, criteria for forest sustainable management,  final project report (2nd stage), Iran Environmental Protection Organization, University of Tehran Press, 264pp.
Walker, B., Holling, C.S., Carpenter, S.R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 5p.