دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 105-226