دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

ذخیرۀ آب و پراکنش ریشه در عمق‌های مختلف خاک در جنگلکاری‌های زبان‌گنجشک و پیسه‌آ

صفحه 355-369

10.22034/ijf.2022.313303.1810

مرضیه اسماعیلی؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ الیاس حیاتی


تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad)

صفحه 407-424

10.22034/ijf.2022.333059.1860

سیده معصومه زمانی؛ فرزانه کازرانی؛ حجت اله ربانی نسب؛ صدیقه غنایی؛ ریحانه غلامی قوام‌آباد


کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی

صفحه 473-485

10.22034/ijf.2022.319698.1835

پروانه قادری؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ رامین رحمانی؛ نرگس کریمی نژاد