مقایسۀ دو روش برآورد غنای گونه‌ای پرندگان (مطالعۀ موردی، جنگل خیرود نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده از روش‌های گوناگون در برآورد غنا و فراوانی پرندگان در نواحی جنگلی ممکن است به نتایج کم و بیش متفاوتی منجر شود. از این‌رو انتخاب روشی مناسب برای تحقیقات پرنده‌شناسی، از موضوعات چالش‌برانگیز در این مناطق محسوب می‌شود. در این تحقیق، کارایی دو روش ترانسکت با عرض ثابت و شمارش نقطه‌ای با شعاع ثابت در برآورد غنا و فراوانی در بخش نمخانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود واقع در جنگل‌های خزری، مقایسه شد. در روش ترانسکت با عرض ثابت، سه ترانسکت هر یک به طول یک کیلومتر و در روش نقطه‌ای، پنج نقطه به فواصل 250 متر از یکدیگر با شعاع ثابت تعیین شد. هر یک از نقاط و ترانسکت‌ها طی سه تکرار در مرداد 1387 نمونه‌برداری شد. برای مقایسۀ غنا و فراوانی پرندگان بین دو روش از t-test استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد تفاوت معنی داری از نظر برآورد غنا و فراوانی پرندگان بین این دو روش وجود دارد. روش ترانسکت با عرض ثابت به برآورد بیشتری از غنا و فراوانی پرندگان منجر شد که این نتیجه با نتایج دیگر پژوهشگران در محیط‌های جنگلی همخوانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two methods to estimate species richness of birds in Kheyrud forest