دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 93-177