تأثیر فاصلۀ کاشت بر مشخصه های رویشی درختان پالونیا (Paulownia fortunei) (مطالعۀ موردی: طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا، گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور تعیین مناسب‌ترین فاصلۀ کاشت با حداکثر تولید در واحد سطح، گونۀ تندرشد و غیربومی پالونیا از کشور چین در خزانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاتۀ گرگان در فواصل کاشت 6×5، 6×8 و7×7 متر در سه تکرار به‌صورت طرح بلوک کاملاً تصادفی کاشته شدند. مشخصه‌های درختان چهارده ساله شامل قطر برابر سینه، ارتفاع کامل، طول تنۀ بدون شاخه، دو قطر عمود بر هم تاج اندازه‌گیری و سپس مشخصه‌های حجم تنه، طول و حجم تاج و مقدار رویش‌های جاری و متوسط سالیانه و در دوره به‌روش آنالیز تنه محاسبه شد. تجزیه و تحلیل واریانس داده‌ها به‌کمک آزمون F و مقایسۀ میانگین‌ها به روش دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین فواصل کاشت از نظر مشخصه‌های رویشی اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین مشخص شد که تا زمان انجام این تحقیق، درختان به‌جز فاصلۀ کاشت 6×8 متر هنوز به حداکثر رویش متوسط حجمی به‌منظور بهره‌برداری نرسیده‌اند. به‌طورکلی، نتایج حاکی است که درختان در فاصلۀ کاشت 7×7 متر، میانگین بیش‌تری از نظر رویش قطری، ارتفاعی و حجمی پایه‌ای در دوره دارند، ولی با توجه به تعداد پایۀ نهایی در هکتار، فاصلۀ کاشت 6×5 متر با 65/24 متر مکعب در هکتار، بیشترین متوسط سالانۀ تولید چوب در هکتار را نسبت به دیگر فواصل کاشت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of spacing on growth characteristics of Paulownia fortunei (case study: Dr. Bahram Nia forest management plan, Gorgan)